BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony podmiotów sporządzających Prospekt

2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony podmiotów sporządzających Prospekt
2.1. Emitent
2.2. Oferujący
2.3. Sporządzający
2.4. Podmiot badający sprawozdania finansowe Emitenta

2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ze strony podmiotów sporządzających Prospekt.

do góry 

2.1 Emitent

Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków

telefon: (0-12) 618-33-33

telefax: (0-12) 618-33-44

e-mail: ppabank@ppabank.com.pl

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Banku

Oświadczenie osób działających w imieniu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A.

Niniejszym oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej, a prognozy zawarte w Rozdziale 1 pkt. 1.7 Prospektu oraz informacje zamieszczone w Rozdziale 4, według najlepszej wiedzy Zarządu Banku, zostały przygotowane w sposób rzetelny i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Marek Kulczycki
Prezes Zarządu
Thomas C. Cianfrani
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Banku

do góry 

2.2 Oferujący

PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.
ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa

telefon: (0-22) 629 07 16

telefax: (0-22) 629 78 73

e-mail: pdm@polbox.com.pl

W imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., jako sporządzającego Prospekt działają:

Jacek Adamski - Prezes Zarządu

PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. sporządził i bierze odpowiedzialność wyłącznie za punkty 2.2. i 3. Rozdziału 2 oraz punkt 8. Rozdziału 3 niniejszego Prospektu.

Pomiędzy Emitentem i PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. zostały zawarte i obowiązują umowy dotyczące:

  • zaoferowania przez PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., w publicznym obrocie, Akcji Serii H Emitenta;
  • współpracy w zakresie obsługi kredytów udzielanych klientom Oferującego oraz obsługi rachunków inwestora giełdowego prowadzonych dla klientów Oferującego;
  • otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Oferującego.

Emitent posiada 33.600 akcji PIONEER Polski Dom Maklerski S.A., co stanowi 19,2 % kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 19,2% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.

Ponadto Wiceprezes Zarządu Emitenta - Pan Leszek Niemycki, jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. oraz podpisał w PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. umowę o zarządzanie portfelem papierów wartościowych.

Nie istnieją żadne inne powiązania organizacyjne, prawne bądź finansowe pomiędzy PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. lub osobami fizycznymi działającymi w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. a Emitentem.

Oświadczenie osób działających w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. jako sporządzającego Prospekt

Działając w imieniu PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. stwierdzam, że w punktach objętych jego odpowiedzialnością, Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej, a informacje zawarte w tych częściach Prospektu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie wymagane jest przepisami prawa.

Jacek Adamski
Prezes Zarządu

do góry 

2.3 Sporządzający Prospekt

KPMG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, IX piętro
00-697 Warszawa

telefon: (0-22) 630 72 36

telefax: (0-22) 630 07 96

e-mail: [pierwszaliteraimienianazwisko@kpmg.pl]

Donald Gregory Doyle

Pomiędzy PPABankiem S.A. a KPMG Polska nie występują żadne powiązania organizacyjne, kapitałowe lub personalne. PPABank S.A. podpisał z KPMG Polska umowę na świadczenie usług związanych z opracowaniem niniejszego Prospektu oraz na usługi doradcze.

Odpowiedzialność powyższych osób odnosi się do całej treści Prospektu z wyłączeniem Rozdziału 1 pkt. 1.7, oświadczeń innych podmiotów zamieszczonych w Prospekcie, Rozdziału 3 pkt. 8 oraz Rozdziału 4.

Oświadczenie osób działających w imieniu KPMG Polska Sp. z o.o.

Niniejszym oświadczam, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej, a informacje zawarte w Prospekcie z wyłączeniem Rozdziału 3 pkt. 8 oraz objętych Rozdziałem 2 informacji i oświadczeń zamieszczonych tam przez inne podmioty, a także z wyłączeniem Rozdziału 4, według najlepszej wiedzy KPMG Polska Sp. z o.o. są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie wymagane jest przepisami prawa. Informacje zawarte w Prospekcie oparte są na treści dokumentów i informacji udostępnionych przez Zarząd Banku oraz jego pracowników, a także źródłach niezależnych. Należy zaznaczyć, że prognozy zaprezentowane w Rozdziale 1 pkt. 1.7. Prospektu zostały opracowane na postawie informacji uzyskanych od Zarządu Banku i że wyłącznie Zarząd Banku ponosi za nie odpowiedzialność.

Donald Gregory Doyle
Członek Zarządu

do góry 

2.4 Podmiot badający sprawozdania finansowe Emitenta

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79, IX piętro
00-697 Warszawa

telefon: (0-22) 630 72 36

telefax: (0-22) 630 07 96

e-mail: [pierwszaliteraimienianazwisko@kpmg.pl]

nr uprawnień do badania sprawozdań finansowych: 458

Richard Cysarz

Osoba odpowiedzialna za opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta zawartego w Prospekcie

Hanna Fludra
Biegły rewident nr 4979/2575

Pomiędzy PPABankiem S.A. a KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. oraz PPABankiem S.A. a Biegłym rewidentem nie występują żadne powiązania organizacyjne, kapitałowe lub personalne. PPABank S.A. podpisał z KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. umowę na badanie sprawozdań finansowych za rok 1998 oraz za pierwsze półrocze 1999 roku.

Odpowiedzialność powyższych osób dotyczy jedynie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego PPABanku S.A. sporządzonego na 31 grudnia 1998 roku.

Oświadczenie podmiotu uprawnionego oraz biegłego rewidenta dotyczące dostosowania sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych do wymogów Rozporządzenia o Prospekcie oraz wyrażenia opinii

Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe Banku i porównywalne dane finansowe zawarte w Raporcie Rocznym za 1998 rok zamieszczone w Rozdziale 4 niniejszego Prospektu, zostały jasno i rzetelnie dostosowane do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego, w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Banku za rok kończący się 31 grudnia 1998 roku stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziliśmy, że sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 1998 roku zamieszczone w Raporcie Rocznym zawartym w niniejszym Prospekcie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w naszej opinii z badania tego sprawozdania, rzetelnie i jasno wynik finansowy działalności gospodarczej Banku za rok kończący się 31 grudnia 1998 roku oraz sytuację finansową i majątkową Banku na ten dzień.

Pełna treść naszej opinii stanowi Załącznik 1 do Raportu Rocznego Banku za rok 1998 przedstawionego w Rozdziale 4 Prospektu.

Richard Cysarz
Pełnomocnik Spółki
Hanna Fludra
Biegły rewident nr 4979/2575
Os. S. Batorego 39 m 37, Poznań

Oświadczenie podmiotu uprawnionego oraz biegłego rewidenta dotyczące zbadania sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. oraz wyrażenia opinii na podstawie przeprowadzonego badania

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Banku za rok kończący się dnia 31 grudnia 1998 roku, zawartego w Raporcie Rocznym za 1998 rok zamieszczonym w Rozdziale 4 Prospektu. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdziliśmy, że sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 1998 roku zamieszczone w Raporcie Rocznym zawartym w niniejszym Prospekcie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w naszej opinii z badania tego sprawozdania, rzetelnie i jasno wynik finansowy działalności gospodarczej Banku za rok kończący się dnia 31 grudnia 1998 roku oraz sytuację finansową i majątkową Banku na ten dzień.

Pełna treść naszej opinii stanowi Załącznik 1 do Raportu Rocznego Banku za rok 1998 przedstawionego w Rozdziale 4 Prospektu.

Richard Cysarz
Pełnomocnik Spółki
Hanna Fludra
Biegły rewident nr 4979/2575
Os. S. Batorego 39 m 37, Poznań

Niniejsze oświadczenie powinno być analizowane łącznie z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Rozdziale 4 Prospektu.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.