BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Czynniki powodujące ryzyko związane z działalnością Emitenta

2. Czynniki powodujące ryzyko związane z działalnością Emitenta
2.1 Ryzyko związane z notowaniem Akcji Banku na rynku kapitałowym
2.2 Ryzyko związane z działalnością Banku
2.3 Ryzyko związane z Rokiem 2000
2.4 Inne czynniki związane z działalnością Banku

2. Czynniki powodujące ryzyko związane z działalnością Emitenta

do góry 

2.1 Ryzyko związanie z notowaniem Akcji Banku na rynku kapitałowym

Ryzyko związane ze zmianami koniunktury na Giełdzie: rynek kapitałowy charakteryzuje się okresowymi wahaniami kursów, nie zawsze związanymi z wynikami danej spółki lub sektora, ale czynnikami zewnętrznymi takimi jaki ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i zagranicą, decyzje polityczne oraz zmiany na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Dodać także należy, ze polski rynek kapitałowy jest wciąż w fazie rozwoju i charakteryzuje się niestabilnością. Nierównowaga pomiędzy popytem a podażą akcji powoduje ograniczenia płynności oraz częste wahania cen. Takie zmiany cen nie są bezpośrednio związane z wynikami ekonomicznymi banków lub też z rentownością całego sektora.

Ponadto należy pamiętać, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaliczana do tzw. Emerging Markets, gdzie inwestorzy są bardzo wrażliwi na wszelkie zmiany gospodarcze w kraju i zagranicą, dlatego ryzyko dużych ruchów kapitału (szczególnie jego odpływu) jest znacznie większe niż na rynkach Europy Zachodniej.

do góry 

2.2 Ryzyko związane z działalnością Banku

Ryzyko kredytowe

Podpisując umowę kredytową, Bank podejmuje ryzyko, iż kredytobiorca może w przyszłości nie spłacić w całości zaciągniętego kredytu, bądź też nie będzie dotrzymywał wyznaczonych terminów spłat. Może to rodzić konieczność tworzenia rezerw celowych, bądź spowodować rzeczywistą stratę Banku. Bank stara się kontrolować ryzyko z tym związane poprzez wprowadzenie i rygorystyczne przestrzeganie wewnętrznych procedur udzielania kredytów i bieżące monitorowanie sytuacji finansowej kredytobiorców i spłat. Ponadto, decyzje Komitetu Kredytowego co do zaangażowania finansowego Banku w stosunku do jednego podmiotu powyżej kwoty równej 25% wartości limitu koncentracji kredytów i innych wierzytelności Banku w stosunkach z jednym podmiotem lub grupą związanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie podmiotów, określonego w ustawie Prawo bankowe, wymagają akceptacji bezwzględnej większości członków Rady Nadzorczej.

W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonują również cztery tzw. Regionalne Komitety Kredytowe, które podejmują decyzje o finansowaniu klientów do wysokości łącznego zaangażowania nie przekraczającej 500 tys. złotych lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

Zgodnie ze Statutem, centralny Komitet Kredytowy, jak również Regionalne Komitety Kredytowe działają zgodnie z regulaminami zatwierdzanymi przez Radę Nadzorczą. Członków komitetów kredytowych powołuje i odwołuje Zarząd Banku.

W skład Komitetu Kredytowego wchodzą członkowie Zarządu Banku, a regiony reprezentowane są przez dyrektorów regionów oraz ich zastępców pełniących w regionach funkcje "Credit Risk Managerów". Natomiast w skład każdego z Regionalnych Komitetów Kredytowych wchodzą: Dyrektor Regionu jako Przewodniczący Komitetu, "Senior Relationship Manager", "Credit Risk Manager" oraz "Representative Office Managerowie" z danego Regionu jako członkowie Komitetu.

Działalność komitetów regionalnych podlega okresowej ocenie Komitetu Kredytowego Banku. Jest ona następnie przedstawiana wraz z wnioskami Zarządowi Banku.

Sprawami związanymi z kredytami nieregularnymi oraz windykacją należności zajmuje się Komitet Kredytów Trudnych PPABanku S.A. Jego członkowie powoływani i odwoływani są przez Zarząd Banku. Do zadań Komitetu należy zarządzanie należnościami i zobowiązaniami pozabilansowymi Banku o podwyższonym stopniu ryzyka, a w szczególności: rozpatrywanie rekomendacji i podejmowanie decyzji o klasyfikacji należności i zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym do określonych kategorii ryzyka oraz o wysokości tworzonej na nie rezerwy celowej; rozpatrywanie okresowych informacji Regionów dotyczących prowadzonych działań monitoringowych i windykacyjnych w odniesieniu do portfela należności i zobowiązań o podwyższonym ryzyku, formułowanie wniosków i zaleceń dla działań Regionów; podejmowanie decyzji o rozwiązaniu rezerwy po całkowitym wygaśnięciu przyczyn jej utworzenia; podejmowanie decyzji o spisaniu należności w straty.

W celu zabezpieczenia potencjalnych strat wynikających z działalności kredytowej, do 31 grudnia 1998 roku tworzone były rezerwy celowe zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NBP Nr 13/94, pomniejszające wartość nominalną kredytów. Dodatkowo, Bank tworzył rezerwę na ryzyko ogólne. Według stanu na 31 grudnia 1998 roku udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym brutto bez odsetek kształtował się na poziomie 2,5%, zaś poziom rezerw celowych na należności zagrożone wynosił 6.567 tys. złotych co stanowiło 0,9% wartości wszystkich udzielonych kredytów.

Od 1 stycznia 1999 roku, rezerwy celowe tworzone są zgodnie z Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Nr 13/98. Na 31 marca 1999 roku, udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym brutto bez odsetek kształtował się na poziomie 2,7%, zaś poziom rezerw celowych na należności zagrożone wynosił 6.927 tys. złotych, co stanowiło 0,7% wartości wszystkich udzielonych kredytów.

Bank nie przekracza limitów koncentracji zaangażowania kredytowego określonych w Prawie bankowym. Bank posiada stosowną zgodę NBP pozwalającą zaliczyć do funduszów własnych uzupełniających część pożyczki podporządkowanej udzielonej Bankowi przez PAEF, która według stanu na 31 grudnia 1998 roku zamknęła się kwotą 5.618 tys. złotych. Szczegóły tej transakcji zawarte są we "Wstępie i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego PPABanku S.A." (Rozdział 4).

Ryzyko strat bilansowych

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z pokryciem strat bilansowych, Bank tworzy kapitał zapasowy. Kapitał ten, zgodnie z artykułem 427 §1 Kodeksu handlowego, jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych i powinien być tworzony z odpisów w wysokości co najmniej 8% rocznego zysku netto, dopóki nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego. Zgodnie z § 22 Statutu Banku, kapitał zapasowy Banku tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Odpisy mają być dokonywane dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie wielkości równej 1/2 kapitału akcyjnego. Do kapitału zapasowego odprowadzane są również różnice między wartością emisyjną i nominalną Akcji Banku. Na 31 grudnia 1998 roku, kapitał akcyjny Banku wynosił 15.230 tys. złotych, podczas gdy kapitał zapasowy wynosił 66.477 tys. złotych, tj. ponad 4 krotność wartości kapitału akcyjnego. Na 31 marca 1999 roku wielkość kapitału akcyjnego oraz kapitału zapasowego nie uległa zmianie.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności oznacza możliwość nie wywiązania się Banku z bieżącego realizowania zobowiązań wobec klientów. Występuje ono, gdy termin zapadalności aktywów terminowych przekracza termin wymagalności depozytów stanowiących źródło finansowania tych aktywów. Mając na uwadze ograniczenia ryzyka płynności, Bank podejmuje działania wpływające na zróżnicowanie bazy depozytów (np. przyjmując je od różnych grup klientów) i dopasowaniu do struktury należności. Jednak struktura wymagalności depozytów nie w pełni odpowiada strukturze zapadalności aktywów. Na 31 grudnia 1998 roku, wartość zobowiązań Banku z tytułu depozytów a'vista bez odsetek wynosiła 159.097 tys. złotych, podczas gdy zasoby gotówkowe i pozostałe aktywa płynne wynosiły 112.140 tys. złotych. Wskaźnik płynności liczony dla aktywów i pasywów o terminie zapadalności do 3 miesięcy, wynosił 0,53 na dzień 31 grudnia 1998 roku, a na 31 marca 1999 roku 0,51. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem praktyki Banku, polegającej na lokowaniu nadwyżek gotówkowych i środków płynnych w krótkoterminowych inwestycjach na rynku finansowym, co podwyższa ogólną rentowność aktywów Banku. Praktyka ta wynika z założenia, iż mało prawdopodobnym jest, by w warunkach dobrej kondycji finansowej Banku doszło do gwałtownego wzrostu wypłat depozytów płatnych na żądanie.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej to możliwość negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na wyniki finansowe Banku. Występuje ono, jeśli nie jest możliwe rekompensowanie spadku dochodów z tytułu obniżki stóp procentowych udzielonych kredytów poprzez obniżenie poziomu odsetek wypłacanych depozytariuszom, które wypłacane są według wcześniej określonych stałych, stóp oprocentowania. Ryzyko stopy procentowej powstaje również wtedy, gdy nie jest możliwe podwyższenie oprocentowania depozytów poprzez podniesienie stóp oprocentowania kredytów. Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez zamieszczanie w umowach kredytowych i depozytowych zapisów o możliwości dokonania w określonych przypadkach zmiany stopy procentowej w trakcie trwania umowy.

Ryzyko podziału majątku

Ryzyko związane z podziałem majątku Banku: w przypadku likwidacji i rozwiązania Banku, prawo do udziałów w pozostałym majątku PPABanku S.A. będzie przysługiwać Akcjonariuszom dopiero po zaspokojeniu wierzycieli Banku.

Ryzyko kursów walutowych

Ryzyko kursów walutowych określa możliwość negatywnego wpływu zmian kursów walutowych na wynik finansowy Banku. Związane jest ono z utrzymywaniem otwartych pozycji dla poszczególnych walut. Według stanu na 31 grudnia 1998 roku pozycja wymiany walutowej Banku, zarówno globalna jak i maksymalna, była zgodna z regulacjami NBP w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków. Bank posiadał krótką pozycję walutową w USD i DEM.

Według stanu na 31 grudnia 1998 roku, wartość globalnej pozycji walutowej Banku wynosiła -2,43% funduszy własnych, a wartość pozycji maksymalnej kształtowała się na poziomie 9,63% funduszy własnych. Powyższe wartości pozycji walutowych były zgodne z zaleceniami określonymi w Uchwale Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego. Ustalone w wymienionym przepisie normy kształtują się następująco:

 1. pozycja walutowa otwarta względem pojedynczej waluty obcej nie może przekraczać 15% funduszy własnych;
 2. pozycja globalna nie może przekraczać 30% funduszy własnych;
 3. pozycja maksymalna nie może przekraczać 40% funduszy własnych.

Od 1 stycznia 1999 roku, na podstawie Uchwały Nr 11/98 Komisji Nadzoru Bankowego z 14 października 1998 obowiązują nowe przepisy ustalające powyższe normy w wysokości :

 1. pozycja walutowa nie może przekraczać 15% (w przypadku walut obcych wymienialnych) lub 2% (przypadku walut obcych niewymienialnych) funduszy własnych banku;
 2. pozycja walutowa całkowita dla walut obcych niewymienialnych nie może przekraczać 5% funduszy własnych banku;
 3. pozycja walutowa całkowita dla wszystkich walut obcych łącznie nie może przekraczać 30 % funduszy własnych banku.

Na 31 marca 1999 pozycja całkowita wynosiła 1,09% funduszy własnych PPABanku.

W swych operacjach, Bank stara się ograniczać ryzyko walutowe poprzez dopasowanie aktywów nominowanych w walutach obcych tj. na przykład denominowane w USD kredyty i lokaty międzybankowe, ze źródłami pozyskiwania środków nominowanymi w walutach obcych. W szczególności Bank korzysta ze wspomnianej już wcześniej pożyczki w wysokości 10 mln USD, udzielonej przez jego Akcjonariusza tj. Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. Udzielone przez Bank kredyty ze środków pochodzących z pożyczki od PAEF, spłacane są przez kredytobiorców w równowartości złotowej kwoty zadłużenia nominowanej w USD, przeliczanej po kursie z dnia spłaty kredytu. Środki niezaangażowane w kredyty są lokowane w terminowych depozytach dolarowych.

Struktura walutowa aktywów i pasywów na 31 grudnia 1998 roku przedstawiała się następująco:

Aktywa: PLN 61,6% USD 19,7% DEM 16,8% Inne 1,9%
Pasywa: PLN 70,9% USD 17,8% DEM 11,0% Inne 0,3%

Oraz odpowiednio na dzień 31 marca 1999 roku:

Aktywa: PLN 57,0% USD 23,5% DEM 17,6% Inne 1,9%
Pasywa: PLN 57,9% USD 27,3% DEM 9,6% Inne 5,2%

Ryzyko związane z działalnością na rynku pieniężnym i inwestycyjnym

Aktywność Banku w zakresie działalności na rynku pieniężnym koncentruje się na rynku depozytów międzybankowych, pierwotnym i wtórnym rynku bonów skarbowych oraz na transakcjach wymiany walut. W swoich działaniach Bank kieruje się minimalizacją ryzyka działalności skarbowej poprzez wyznaczanie limitów dla zawieranych przez poszczególnych dealerów transakcji, limitów decyzyjnych dla różnych szczebli kierowniczych Banku przeznaczonych dla poszczególnych transakcji oraz limitów zaangażowania dla poszczególnych klientów. W celu zapobieżenia nadmiernej koncentracji w działalności inwestycyjnej, zgodnie z Prawem bankowym, wartość udziałów i wkładów wniesionych do innej osoby prawnej oraz wartość zakupionych akcji i obligacji, z wyłączeniem papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP i łącznie nie może przekraczać 25% sumy funduszy własnych banku.

Na 31 grudnia 1998 roku Bank posiadał udziały o wartości 55 tys. BEF (5,5 tys. złotych) w "S.W.I.F.T". Bank nie posiadał akcji i wkładów wniesionych do innej osoby prawnej. Natomiast znajdujące się portfelu Banku na 31 grudnia 1998 roku dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa oraz NBP stanowiły 9,5% sumy bilansowej.

Na 31 marca 1999 roku Bank posiadał udziały i akcje wniesione do innych osób prawnych na kwotę 2.425 tys. złotych. Poza posiadanymi udziałami w "S.W.I.F.T", Bank był w posiadaniu 33.600 akcji Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. o łącznej wartości nominalnej 2.419 tys. złotych. Akcje te dają Bankowi prawo do 19,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i NBP stanowiła na dzień 31 marca 1999 roku 7,6% sumy bilansowej.

Ryzyko związane z otoczeniem ekonomicznym i politycznym

Pewne uwarunkowania pozostające poza kontrolą Banku jak inflacja, recesja gospodarcza, wahania kursu złotego i zmiany sytuacji gospodarczej w regionach działania Banku, mogą mieć wpływ na zdolność klientów Banku do zaciągania i spłaty kredytów, a co za tym idzie wpływ na sytuację finansową i wyniki Banku. Działalność kredytowa oraz związana z pozyskiwaniem depozytów przez Bank, skoncentrowana jest prawie wyłącznie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Firmy tej wielkości są z reguły bardziej wrażliwe na regionalne zmiany sytuacji gospodarczej, niż duże i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku całego kraju.

Ryzyko związane z konkurencją

Konkurencja: Zarząd Banku liczy się ze zwiększeniem konkurencji na rynku usług bankowych, szczególnie z uwagi na fakt rozpoczynania działalności w Polsce przez coraz większą ilość banków zagranicznych. Dodatkowo, polskie banki stale rozwijają działalność komercyjną, oferując coraz pełniejszą gamę usług bankowych i podnosząc ich jakość. Zarząd Banku jest zdania, iż wysoka jakość oferowanych przez Bank usług, innowacje wprowadzone w zakresie usług finansowych oraz działania podejmowane dla utrzymania silnej kondycji finansowej Banku, pozwolą efektywnie współzawodniczyć na rynku usług bankowych.

Ryzyko organizacyjne

Ryzyko organizacyjne związane z dynamicznym rozwojem Banku: biorąc pod uwagę obecną kondycję finansową, współpracę z instytucjami międzynarodowymi oraz pozycję na rynku, Bank zamierza rozwijać się i rozszerzać swoją działalność na terenie całej Polski. Istotnym jest, aby rozszerzając zakres usług oraz rozbudowując struktury organizacyjne, kierownictwo Banku zapewniło ścisłą kontrolę operacji bankowych, utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego oraz wysokiej rentowności. Zarząd Banku stara się ograniczyć ryzyko organizacyjne, podejmując działania zmierzające do utrzymania wysokiej sprawności systemów operacyjnych oraz systemu kontroli wewnętrznej.

Ryzyko związane z ulgą inwestycyjną

Zakupione środki trwałe podlegające uldze inwestycyjnej mogą być odliczone od dochodu do opodatkowania, stosownie do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bank skorzystał z ulg inwestycyjnych w następujących wysokościach: 440 tys. złotych w 1994 roku, 3.313 tys. złotych w 1997 roku i 4.000 tys. złotych w 1998 roku.

W 1998 roku Bank dokonał odliczenia z tytułu premii inwestycyjnej w wysokości 1.657 tys. złotych. W 1999 roku Bankowi przysługuje premia inwestycyjna w wysokości 2.000 tys. złotych.

W wyniku odliczenia wydatków inwestycyjnych, dochód do opodatkowania został pomniejszony, a zaistniałe zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego objęło różnice przejściowe pomiędzy przyspieszoną amortyzacją środków trwałych objętych ulgą a planem amortyzacji tych środków.

Zgodnie z cytowaną ustawą, w następnym roku podatkowym Bank może odliczyć kwotę stanowiącą połowę wydatków inwestycyjnych odliczonych od podstawy opodatkowania w poprzednim roku podatkowym. Powołana powyżej ustawa dopuszcza możliwość utraty ulgi w określonych przypadkach (m.in. powstaniu zaległości podatkowej, postawienie w stan likwidacji). Jeśli zaistniałby taki przypadek, wówczas zobowiązanie podatkowe za rok, w którym skorzystano z ulgi, mogłoby się zwiększyć. Ponadto, naliczone byłyby odsetki karne od dodatkowych zobowiązań podatkowych od daty skorzystania z ulgi. Jednakże, z wejściem w życie zmiany do cytowanej tu ustawy, podatnik nie traci ulgi inwestycyjnej, jeżeli w przypadku stwierdzenia zaległości podatkowej skoryguje deklarację podatkową i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami albo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji organu pierwszej instancji określającej zobowiązanie podatkowe ureguluje taką zaległość wraz z należnymi odsetkami.

do góry 

2.3 Ryzyko związane z Rokiem 2000

Stabilność funkcjonowania Banku w roku 2000 uzależnione jest między innymi od zapewnienie niezakłóconego dostępu do produktów i usług Banku oraz umożliwienia bezpiecznego wykonywania operacji finansowych. Wpływ na to będą miały systemy informatyczne stosowane przez Bank i systemy jego dostawców i klientów. Bank kontynuuje działania zmierzające do zagwarantowania stabilności funkcjonowania po 31 grudnia 1999 roku. Działania te realizowane są od 1997 roku na podstawie planu "Projektu Problemu 2000" oraz zaleceń Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. W ich zakres wchodzą:

 • powołanie zespołu koordynującego dostosowanie PPABanku S.A. do wymogów roku 2000 pod nadzorem Zarządu;
 • jednoznaczne określenie obszarów, w których mogłyby wystąpić nieprawidłowości w funkcjonowaniu;
 • podpisanie stosownych umów i wymiana informacji na szeroką skalę z dostawcami systemów informatycznych dla Banku, kontrahentami i różnego typu instytucjami współpracującymi z Bankiem (m.in. PolCard, VISA, Reuters, banki - korespondenci);
 • przygotowanie planów awaryjnych na wypadek braku zasilania, czy też braku połączeń telekomunikacyjnych;
 • ustalenie terminów testowania stacji roboczych, serwerów, oprogramowania i aplikacji;
 • stworzenie specjalnej klauzuli prawnej dotyczącej zgodności z rokiem 2000 kupowanego sprzętu i oprogramowania;
 • przeszkolenie pracowników;
 • zaplanowanie w budżecie Banku odpowiednich środków, umożliwiających sprawne dostosowanie systemów do roku 2000.

Zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (Rekomendacja E), PPABank S.A. do 30 czerwca 1999 roku osiągnie pełną gotowość systemów informatycznych do sprostania wymaganiom roku 2000.

Innym zewnętrznym czynnikiem mającym wpływ na stabilność funkcjonowania Banku w 2000 roku jest stan przygotowania do tego zagadnienia podmiotów gospodarczych ubiegających się o kredyty w Banku. W celu kontrolowania tych czynników od 1 marca 1999 roku do dotychczas wymaganych dokumentów we wnioskach kredytowych dołączona została specjalna ankieta mająca na celu ocenić ryzyko kredytowe związane z rokiem 2000. Wypełnienie powyższej ankiety jest obligatoryjne zarówno dla nowych jak i obecnych klientów Banku. Wypełnione ankiety są jednym z podstawowych dokumentów na podstawie których Komitet Kredytowy Banku udziela klientowi kredytu.

Informacje szczegółowe na temat podjętych działań i wydatków przedstawione zostały w Rozdziale 4 Raport roczny.

do góry 

2.4 Inne czynniki związane z działalnością Banku

Polityka wypłaty dywidendy z Akcji

Bank prowadzi konsekwentną politykę w dziedzinie wypłat dywidendy od początku notowania na Giełdzie. Dotychczas Zarząd Banku proponował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zyski przeznaczać na dalsze dokapitalizowanie Banku w celu umocnienia jego pozycji finansowej. Taka polityka jest również intencją stron porozumienia zawartego 6 listopada 1997 roku pomiędzy PAEF, ECC i Generale Bank S.A. Zgodnie z treścią porozumienia strony postanowiły m.in., że nie będą głosowały za uchwałą postanawiającą wypłatę dywidendy w ciągu trzech kolejnych lat.

Struktura Akcjonariuszy

Głównymi Akcjonariuszami Banku na 17 czerwca 1999 roku są: Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości posiadający 34,73% Akcji i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości posiadająca 24,10% Akcji i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Bank Generale S.A. posiadający 9,72% Akcji i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadająca 7,80% Akcji i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

PAEF wniósł do ECC 100% funduszów własnych tej organizacji. W rezultacie Fundusz w sposób pośredni i bezpośredni posiada łącznie 58,8% Akcji Banku i wynikających z nich głosów w Walnym Zgromadzeniu.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.