BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Rozdział 3 - Dane o emisji

1. Papiery wartościowe oferowane w publicznym obrocie

Na podstawie niniejszego Prospektu PPABank S.A. oferuje do objęcia Akcje Nowej Emisji Serii H.

Akcje Serii H w liczbie 761.500 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), o wartości nominalnej 2 złote każda i cenie emisyjnej nie mniejszej niż 36,00 złotych za jedną Akcję i nie większej niż 42,00 złote za Akcję każda oferuje się do objęcia w drodze realizacji prawa poboru. Łączna wartość nominalna Akcji Serii H wynosi 1.523.000 (jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych.

Oferowane Akcje Nowej Emisji Serii H nie są uprzywilejowane, a z ich posiadaniem nie wiążą się żadne świadczenia dodatkowe.

Szczegółowe określenie rodzajów, ilości oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych zawiera Tabela nr 3.1.

Papiery wartościowe wg rodzajów Liczba Wartość nominalna
w PLN
Cena emisyjna
w PLN
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną
w PLN
Szacunkowe prowizje i koszty emisji
w PLN
Wpływy emitenta
w PLN
1 2 3 4 5 6 7 = 4 - 6
Na jednostkę
Akcja Serii H
1 2,00 min 36,00
max 42,00
min 34,00
max 40,00
1,96 min 34,04
max 40,04
Razem
Seria H
761.500 1.523.000 min 27.414.000
max 31.983.000
min 25.891.000
max 30.460.000
1.500.000 min 25.914.000
max 30.483.000
Tabela 3.1

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.