BNP Paribas
logowanie
 


Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Dla Klientów
dawnego Sygma Bank

Sygma Online
 

zaloguj się


Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się


Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Prawa i obowiązki wynikające z posiadania i obrotu papierami wartościowymi

5.1 Prawa z Akcji

Statut Banku, w § 6 ust. 2 stanowi, że Akcje emitowane przez Bank są akcjami na okaziciela, z wyjątkiem Akcji, co do których przepisy prawa wymagają, by były one imienne.

Po wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji Serii H do publicznego obrotu, Akcje tej emisji zostaną złożone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Prawa związane z Akcjami PPABanku S.A. są określone w przepisach Kodeksu handlowego oraz w Statucie Banku. Prawa te obejmują w szczególności:

 1. prawo zbywania bez ograniczeń akcji na okaziciela (artykuł 348 Kodeksu handlowego);
 2. prawo do udziału w zysku rocznym Banku przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału (artykuł 355 Kodeksu handlowego);
 3. prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do posiadanych akcji, w przypadku gdy brak jest odmiennych postanowień podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego (artykuł 435 Kodeksu handlowego);
 4. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawiciela, gwarantowane przepisami artykułów 399 i 405 Kodeksu handlowego. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem, zgodnie z § 13, ust. 2 Statutu Banku, złożenia albo w Banku albo u notariusza imiennego świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z artykułem 11 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na siedem dni przed odbyciem każdego Walnego Zgromadzenia i pozostawienie go tam do końca tego Walnego Zgromadzenia;
 5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane przez przepisy artykułu 394 Kodeksu handlowego i §11 ust. 3 Statutu Banku Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego;
 6. prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na warunkach artykułów 413 - 417 Kodeksu handlowego;
 7. prawo do udziału w majątku PPABanku S.A. pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w przypadku likwidacji i rozwiązania Banku (artykuł 458 Kodeksu handlowego).

do góry 

5.2 Obowiązki wynikające z nabycia znacznych pakietów Akcji

do góry 

5.2.1 Obowiązki zawarte w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Wynikające z nabycia znacznych pakietów akcji obowiązki zawarte w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi są następujące:

Art. 147.

 1. Kto:
  1. w wyniku nabycia akcji spółki publicznej osiągnął lub przekroczył 5% lub 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu albo
  2. posiadał przed zbyciem akcje spółki publicznej w ilości zapewniającej mu co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniającej mu odpowiednio mniej niż 5% albo nie więcej 10% liczby głosów.- obowiązany jest zawiadomić o tym Komisję, spółkę oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wynikających odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również przypadku nabycia lub zbycia akcji zmieniającego posiadaną dotychczas liczbę ponad 10% głosów, co najmniej o 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obowiązek powstaje zarówno w przypadku zawarcia pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie.
 3. Zawiadomienie zawiera informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji, ich procentowym udziale w kapitale akcyjnym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
 4. Posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za posiadanie ich przez podmiot dominujący.

Art. 149.

 1. Kto zamierza nabyć akcje spółki publicznej w ilości powodującej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walny zgromadzeniu, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję i uzyskać jej zgodę na to nabycie.
 2. Komisja w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia:
  1. udziela zgody i przekazuje agencji informacyjnej informacje o zamiarze nabycia akcji albo
  2. odmawia udzielenia zgody, jeżeli nabycie spowodowałoby naruszenie przepisów ustawy lub zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej
 3. Zamiar nabycia akcji przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich nabycia przez podmiot dominujący.

Art. 151.

 1. Nabycia w obrocie wtórnym, w okresie krótszym niż 90 dni, akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zwanego dalej "wezwaniem".
 2. Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości 50% wartości akcji, które mają być przedmiotem nabycia. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej właściwej instytucji.

Art. 152.

 1. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, który jest obowiązany do niezwłocznego i równoczesnego poinformowania o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółek prowadzących giełdę lub spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy, w przypadku gdy dane akcje są przedmiotem obrotu na danym rynku.
 2. Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji.
 3. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

Art. 154.

Kto w wyniku nabycia akcji stał się akcjonariuszem spółki publicznej, posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest obowiązany do:

 1. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji tej spółki; do wezwania stosuje się przepisy art.152 ust. 1 i art. 153, albo
 2. zbycia, przed wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej ilości akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Art. 156.

Wykonywanie prawa głosu z akcji, które zostały nabyte z naruszeniem obowiązków określonych w art.147, art.149, art.151, art.152, art.154, i art.155 jest bezskuteczne.

Art. 167.

Kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art.147 ust. 1 lub 2 oraz w art.148, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 168.

Kto nabywa akcje bez zachowania warunków, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 168a.

Kto nie wykonuje obowiązku, o których mowa w art. 149, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 169.

Kto ogłasza i przeprowadza wezwanie bez zachowania warunków, o których mowa w art. 152 ust. 1 albo w art. 153, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 170.

Kto odstępuje od wezwania z naruszeniem przepisu art. 152 ust. 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 171.

Kto, będąc akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, nie dokonuje wezwania, o którym mowa w art. 154 pkt. 1, albo nie zbywa akcji w przypadku wymienionym w pkt. 2 tego przepisu, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 172.

Kto w wezwaniu, o którym mowa w art. 154, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 155 ust. 1 pkt. 1 albo pkt. 2, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

Art. 173.

Kto dopuszcza się czynu określonego w art. 166-171, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, podlega karze grzywny do 1.000.000 zł.

do góry 

5.2.2 Obowiązki zawarte w Prawie bankowym

Art.25.

 1. Osoba nabywająca albo zamierzająca nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji banku jest obowiązana:
  1. o fakcie nabycia lub objęcia akcji bądź praw z akcji powiadomić bank, którego akcje lub prawa z akcji nabyła lub objęła, jeżeli będą one wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji stanowić pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku,
  2. uzyskać każdorazowo, za pośrednictwem banku, którego akcje zamierza nabyć lub objąć, zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie lub objęcie tych akcji bądź praw z tych akcji, jeżeli będą one stanowić wraz z akcjami lub prawami z akcji będącymi w jej dyspozycji pakiet uprawniający do wykonywania ponad 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% i 75% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku.
 2. Bank w formie spółki akcyjnej jest obowiązany niezwłocznie:
  1. zgłaszać Komisji Nadzoru Bankowego fakt posiadania przez jednego akcjonariusza pakietu akcji dającego prawo do ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku,
  2. wystąpić z wnioskiem w imieniu osoby, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, do Komisji Nadzoru Bankowego o wydanie zezwolenia na nabycie akcji lub praw z akcji; art. 33 stosuje się odpowiednio.
 3. Komisja Nadzoru Bankowego może odmówić wydania zezwolenia na nabycie akcji lub praw z akcji, jeżeli osoba zamierzająca nabyć akcje lub prawa z akcji nie daje rękojmi prowadzenia spraw banku w sposób należycie zabezpieczający interesy jego klientów albo gdy środki przeznaczone na nabycie akcji lub praw z akcji pochodzą z pożyczki lub kredytu, lub źródeł nieudokumentowanych.
 4. Osoba zamierzająca sprzedać pakiet akcji lub praw z akcji:
  1. uprawniający do wykonania ponad 10% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
  2. w wyniku sprzedaży którego pozostały w jej posiadaniu pakiet akcji bądź praw z akcji będzie uprawniał do mniej niż 20%, 33% i 50% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  - obowiązana jest powiadomić o swoim zamiarze Komisję Nadzoru Bankowego.

Art.26

 1. Osoba, która nabyła akcje lub prawa z akcji wbrew postanowieniom art.25 ust.1, ma prawo do 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy tego banku lub do takiej liczby głosów, która wynika z wcześniej uzyskanego zezwolenia.

Art.27

 1. Nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zależny uważa się za nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot dominujący. Przez podmiot dominujący lub zależny rozumie się podmiot w sytuacji określonej w przepisach art.4 pkt. 16 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.