BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Noty objaśniające

Nota 1

KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM rok poprzedni rok bieżący
1. Lokaty a'vista 75 590,1 103 946,0
2. Rezerwa obowiązkowa 4 431,7 0,0
3. Środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 0,0 0,0
4. Inne środki 11,1 55,4
Kasa, środki w banku centralnym razem 80 032,9 104 001,4
ŚRODKI PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 48 905,6 93 450,4
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 31 127,3 10 551,0
b1. jednostka/waluta tys./USD 4 688,3 2 148,0
- tys. zł 16 493,3 7 526,6
b2. jednostka/waluta tys./DEM 4 942,9 1 137,6
- tys. zł 9 705,5 2 378,8
b3. jednostka/waluta tys./ITL 168 059,0 73 012,7
- tys. zł 336,3 154,2
b4. jednostka/waluta tys./ATS 10 703,9 297,0
- tys. zł 2 991,7 88,3
b5. pozostałe waluty (w tys. zł) 1 600,5 403,1
Środki pieniężne razem 80 032,9 104 001,4

Nota 2

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY RODZAJOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
1. Rachunki bieżące 20 958,7 8 138,3
2. Kredyty, lokaty i pożyczki 70 244,9 78 476,8
3. Skupione wierzytelności 0,0 0,0
4. Zrealizowane gwarancje i poręczenia 0,0 0,0
5. Inne należności (z tytułu) 0,0 0,0
6. Odsetki: 238,9 369,4
a) niezapadłe 238,9 369,4
b) zapadłe 0,0 0,0
Należności (brutto) od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
7. Rezerwa utworzona na należności zagrożone od sektora finansowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0
Należności (netto) od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
NALEŻNOŚCI SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. W rachunku bieżącym 20 958,7 8 138,3
2. Należności terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 70 244,9 78 476,8
a) do 1 miesiąca 69 572,5 78 476,8
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 672,4 0,0
c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0,0 0,0
d) powyżej 1 roku do 5 lat 0,0 0,0
e) powyżej 5 lat 0,0 0,0
f) dla których termin zapadalności upłynął 0,0 0,0
3. Odsetki 238,9 369,4
- niezapadłe 238,9 369,4
- zapadłe 0,0 0,0
Należności (brutto) od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
NALEŻNOŚCI SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ZAPADALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. W rachunku bieżącym 20 958,7 8 138,3
2. Należności terminowe, o okresie spłaty: 70 244,9 78 476,8
a) do 1 roku 69 572,5 78 476,8
b) powyżej 1 roku do 2 lat 672,4 0,0
c) powyżej 2 do 3 lat 0,0 0,0
d) powyżej 3 do 5 lat 0,0 0,0
e) powyżej 5 lat 0,0 0,0
3. Odsetki 238,9 369,4
- niezapadłe 238,9 369,4
- zapadłe 0,0 0,0
Należności (brutto) od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY WALUTOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 23 800,2 55 359,0
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 67 642,3 31 625,5
b1. jednostka/waluta tys./USD 13 296,6 7 345,2
- tys. zł 46 777,6 25 737,4
b2. jednostka/waluta tys./DEM 8 625,3 620,4
- tys. zł 16 935,9 1 297,6
b3. jednostka/waluta tys./NLG 289,2 986,1
- tys. zł 504,4 1 830,9
b4. jednostka/waluta tys./ITL 73 032,0 233 078,5
- tys. zł 146,1 492,3
b5. pozostałe waluty (w tys. zł) 3 278,3 2 267,3
Należności od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
NALEŻNOŚCI (BRUTTO) SEKTORA FINANSOWEGO rok poprzedni rok bieżący
1. Należności normalne (z odsetkami) 91 442,5 86 984,5
2. Należności zagrożone, w tym: 0,0 0,0
- poniżej standardu 0,0 0,0
- wątpliwe 0,0 0,0
- stracone 0,0 0,0
3. Odsetki od należności zagrożonych: 0,0 0,0
- niezapadłe 0,0 0,0
- zapadłe 0,0 0,0
Należności (brutto) od sektora finansowego razem 91 442,5 86 984,5
WARTOŚĆ ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH POMNIEJSZAJĄCYCH PODSTAWĘ NALICZANIA REZERW CELOWYCH NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA FINANSOWEGO DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI rok poprzedni rok bieżący
a) poniżej standardu 0,0 0,0
b) wątpliwych 0,0 0,0
c) straconych 0,0 0,0
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności zagrożone od sektora finansowego razem 0,0 0,0
STAN REZERW NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA FINANSOWEGO rok poprzedni rok bieżący
a) poniżej standardu 0,0 0,0
b) wątpliwych 0,0 0,0
c) straconych 0,0 0,0
Rezerwy na należności zagrożone od sektora finansowego razem 0,0 0,0
ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA FINANSOWEGO rok poprzedni rok bieżący
Stan rezerw na należności zagrożone od sektora finansowego na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) wykorzystanie (z tytułu) 0,0 0,0
c) rozwiązanie (z tytułu) 0,0 0,0
Stan rezerw na należności zagrożone od sektora finansowego na koniec okresu 0,0 0,0

Nota 3

NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY RODZAJOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
1. Kredyty i pożyczki 305 451,1 757 167,7
2. Skupione wierzytelności 1 674,3 1 015,7
3. Zrealizowane gwarancje i poręczenia 0,0 0,0
4. Inne należności (z tytułu) 0,0 2 206,1
- rozrachunki z tytułu kart VISA 0,0 2 206,1
5. Odsetki 8 328,3 12 721,3
a) niezapadłe 4 817,7 8 102,8
b) zapadłe 3 510,6 4 618,5
6. Należności z tytułu dopłat do oprocentowanych kredytów preferencyjnych 0,0 0,0
Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego, razem 315 453,7 773 110,8
7. Rezerwa utworzona na należności zagrożone od sektora niefinansowego i sektora budżetowego (wielkość ujemna) (4 252,9) (6 566,5)
Należności (netto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 311 200,8 766 544,3
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. W rachunku bieżącym 61 429,9 120 228,7
2. Należn. term., o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 245 695,5 640 160,8
a) do 1 miesiąca 28 971,6 26 845,2
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 19 672,2 37 634,0
c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 60 577,4 165 841,3
d) powyżej 1 roku do 5 lat 128 465,6 346 253,9
e) powyżej 5 lat 1 777,3 44 660,3
f) dla których termin zapadalności upłynął 6 231,4 18 926,1
3. Odsetki 8 328,3 12 721,3
- niezapadłe 4 817,7 8 102,8
- zapadłe 3 510,6 4 618,5
Należn. (brutto) od sekt. niefinans. i sektora budżetowego razem 315 453,7 773 110,8
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ZAPADALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. W rachunku bieżącym 61 429,9 120 228,7
2. Należności terminowe, o okresie spłaty: 245 695,5 640 160,8
a) do 1 roku 104 807,9 233 340,4
b) powyżej 1 roku do 2 lat 10 346,5 31 831,6
c) powyżej 2 do 3 lat 45 925,9 64 122,4
d) powyżej 3 do 5 lat 79 993,7 262 366,4
e) powyżej 5 lat 4 621,5 48 500,0
3. Odsetki 8 328,3 12 721,3
- niezapadłe 4 817,7 8 102,8
- zapadłe 3 510,6 4 618,5
Należn. (brutto) od sekt. niefinans. i sektora budżetowego razem 315 453,7 773 110,8
NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY WALUTOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 190 063,8 392 820,5
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 121 137,0 373 723,8
b1. jednostka/waluta tys./USD 25 243,5 52 934,8
- tys. zł 88 806,7 185 483,3
b2. jednostka/waluta tys./DEM 16 465,6 83 595,9
- tys. zł 32 330,3 174 840,7
b3. jednostka/waluta tys./CHF 0,0 5 267,5
- tys. zł 0,0 13 392,1
b4. pozostałe waluty (w tys. zł) 0,0 7,7
Należności (netto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 311 200,8 766 544,3
NALEŻNOŚCI (BRUTTO) OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO rok poprzedni rok bieżący
1. Należności normalne (z odsetkami) 305 582,4 749 412,0
2. Należności zagrożone, w tym: 6 231,4 18 926,1
- poniżej standardu 2 283,6 14 092,3
- wątpliwe 0,0 812,5
- stracone 3 947,8 4 021,3
3. Odsetki od należności zagrożonych: 3 639,9 4 772,7
- niezapadłe 229,6 395,6
- zapadłe 3 410,3 4 377,1
Należności (brutto) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 315 453,7 773 110,8
WARTOŚĆ ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH POMNIEJSZAJĄCYCH PODSTAWĘ NALICZANIA REZERW CELOWYCH NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI rok poprzedni rok bieżący
a) poniżej standardu 0,0 1 361,8
b) wątpliwych 0,0 0,0
c) straconych 353,0 415,1
Wartość zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw na należności zagrożone od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 353,0 1 776,9
STAN REZERW NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO rok poprzedni rok bieżący
a) poniżej standardu 658,1 2 562,7
b) wątpliwych 0,0 409,5
c) straconych 3 594,8 3 594,3
Rezerwy na należności zagrożone od sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 4 252,9 6 566,5
ZMIANA STANU REZERW NA NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO rok poprzedni rok bieżący
Stan rezerw na należności zagrożone od sektora niefinansowego i sektora budżetowego na początek okresu 3 866,1 4 252,9
a) zwiększenia (z tytułu) 2 856,4 4 754,0
- zmiana kategorii ryzyka 2 050,5 4 318,8
- różnice kursowe 44,6 46,7
- pozostałe 761,3 388,5
b) wykorzystanie (z tytułu) 0,0 0,0
c) rozwiązanie (z tytułu) (2 469,6) (2 440,4)
- spłata (2 463,3) (1 796,8)
- zmiana kategorii ryzyka 0,0 (610,9)
- pozostałe (w tym różnice kursowe) (6,3) (32,7)
Stan rezerw na należności zagrożone od sektora niefinansowego i sektora budżetowego na koniec okresu 4 252,9 6 566,5

Nota 4

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ZAKUPIONYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z OTRZYMANYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU rok poprzedni rok bieżący
a) od sektora finansowego 0,0 0,0
b) od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 0,0 0,0
c) odsetki 0,0 0,0
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu razem 0,0 0,0

Nota 5

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE rok poprzedni rok bieżący
1. Emitowane przez banki centralne, w tym: 0,0 0,0
- obligacje wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
2. Emitowane przez pozostałe banki, w tym: 0,0 0,0
- wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
3. Emitowane przez inne jednostki finansowe, w tym: 0,0 0,0
- wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
4. Emitowane przez jednostki niefinansowe, w tym: 1 918,6 0,0
- wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
5. Emitowane przez budżet państwa, w tym: 118 990,1 108 085,8
- wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
6. Emitowane przez budżety terenowe, w tym: 0,0 0,0
- wyrażone w walutach obcych 0,0 0,0
7. Odkupione własne dłużne papiery wartościowe 0,0 0,0
Dłużne papiery wartościowe razem 120 908,7 108 085,8
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE (WEDŁUG RODZAJU) rok poprzedni rok bieżący
1. Emitowane przez budżet państwa, w tym: 118 990,1 108 085,8
a) obligacje 41 611,3 22 765,5
b) bony skarbowe 77 378,8 85 320,3
c) inne (według rodzaju): 0,0 0,0
2. Emitowane przez jednostkę dominującą, w tym: 0,0 0,0
a) obligacje 0,0 0,0
b) inne (według rodzaju): 0,0 0,0
3. Emitowane przez jednostki zależne, w tym: 0,0 0,0
a) obligacje 0,0 0,0
b) inne (według rodzaju): 0,0 0,0
4. Emitowane przez jednostki stowarzyszone, w tym: 0,0 0,0
a) obligacje 0,0 0,0
b) inne (według rodzaju): 0,0 0,0
5. Emitowane przez pozostałe jednostki, w tym: 1 918,6 0,0
a) obligacje 0,0 0,0
b) inne (według rodzaju): 1 918,6 0,0
- bony komercyjne 1 918,6 0,0
Dłużne papiery wartościowe razem 120 908,7 108 085,8
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE rok poprzedni rok bieżący
a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
b) handlowe 0,0 0,0
c) lokacyjne 120 908,7 108 085,8
Dłużne papiery wartościowe razem 120 908,7 108 085,8
ZMIANA STANU DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH rok poprzedni rok bieżący
a) stan na początek okresu 80 391,7 120 908,7
b) zwiększenia (z tytułu) 236 528,5 338 793,2
- zakup 231 884,6 337 928,4
- różnica dodatnia korygująca nadwyżkę wartości nominalnej nad ceną nabycia 377,0 556,9
- różnica ujemna korygująca nadwyzkę ceny nabycia nad wartością nominalną 0,0 307,9
- odsetki 4 266,9 0,0
c) zmniejszenia (z tytułu) (196 011,5) (351 616,1)
- sprzedaż (196 011,5) (348 792,3)
- odsetki 0,0 (2 823,8)
- 0,0 0,0
d) stan na koniec okresu 120 908,7 108 085,8

Nota 6

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH rok poprzedni rok bieżący
a) w bankach 0,0 0,0
b) w innych jednostkach finansowych 0,0 0,0
c) w jednostkach niefinansowych 0,0 0,0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych razem 0,0 0,0
ZMIANA STANU AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
Stan akcji i udziałów w jednostkach zależnych na koniec okresu 0,0 0,0
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH rok poprzedni rok bieżący
a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
b) handlowe 0,0 0,0
c) lokacyjne 0,0 0,0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych razem 0,0 0,0

Nota 7

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH rok poprzedni rok bieżący
a) w bankach 0,0 0,0
b) w innych jednostkach finansowych 0,0 0,0
c) w jednostkach niefinansowych 0,0 0,0
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych razem 0,0 0,0
ZMIANA STANU AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDN. STOWARZYSZONYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
Stan akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych na koniec okresu 0,0 0,0
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH rok poprzedni rok bieżący
a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
b) handlowe 0,0 0,0
c) lokacyjne 0,0 0,0
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych razem 0,0 0,0

Nota 8

AKCJE (UDZIAŁY) W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH (LOKACYJNE)
nie występują

Nota 9

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH rok poprzedni rok bieżący
a) w bankach 0,0 0,0
b) w innych jednostkach finansowych 0,0 0,0
c) w jednostkach niefinansowych 299,5 5,5
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach razem 299,5 5,5
ZMIANA STANU AKCJI I UDZIAŁÓW W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 4,7 299,5
a) zwiększenia (z tytułu) 294,8 0,3
- kupno 294,3 0,0
- różnice kursowe 0,5 0,3
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 (294,3)
- sprzedaż 0,0 (52,2)
- odpis z tyt. utraty wartości 0,0 (242,1)
Stan akcji i udziałów w pozostałych jednostkach na koniec okresu 299,5 5,5
AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH rok poprzedni rok bieżący
a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
b) handlowe 294,3 0,0
c) lokacyjne 5,2 5,5
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach razem 299,5 5,5

AKCJE (UDZIAŁY) W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH (LOKACYJNE)
nie występują

Nota 10

POZOSTAŁE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WEDŁUG RODZAJU) rok poprzedni rok bieżący
a) jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych 0,0 0,0
b) prawa poboru 0,0 0,0
c) prawa pochodne 0,0 0,0
d) inne (według rodzaju) 0,0 0,0
Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe (według rodzaju) razem 0,0 0,0
POZOSTAŁE PAPIERY WARTOŚCIOWE I INNE PRAWA MAJĄTKOWE rok poprzedni rok bieżący
a) operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
b) handlowe 0,0 0,0
c) lokacyjne 0,0 0,0
Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe razem 0,0 0,0
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
Stan na koniec okresu 0,0 0,0

Nota 11

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE rok poprzedni rok bieżący
1. Operacyjne - bankowego biura maklerskiego 0,0 0,0
2. Handlowe 294,3 0,0
3. Lokacyjne 120 913,9 108 091,3
Pozostałe papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe razem 121 208,2 108 091,3
ZMIANA STANU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, UDZIAŁÓW I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 80 396,4 121 208,2
a) zwiększenia (z tytułu) 236 823,3 338 793,5
- zakup 232 178,9 337 928,4
- różnica dodatnia korygująca nadwyżkę wartości nominalnej nad ceną nabycia 0,0 556,9
- różnica ujemna korygująca nadwyzkę ceny nabycia nad wartością nominalną 377,0 307,9
- pozostałe (różnice kursowe) 0,5 0,3
- odsetki 4 266,9 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) (196 011,5) (351 910,4)
- sprzedaż (196 011,5) (348 844,5)
- odsetki 0,0 (2 823,8)
- odpis z tyt. utraty wartości 0,0 (242,1)
Stan na koniec okresu 121 208,2 108 091,3
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE PRAWA MAJĄTKOWE (WEDŁUG STRUKTURY WALUTOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 121 203,0 108 085,8
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 5,2 5,5
b1. jednostka/waluta tys./BEF 55,0 55,0
- tys. zł 5,2 5,5
b4. pozostałe waluty (w tys. zł) 0,0 0,0
Papiery wartościowe, udziały i inne prawa majątkowe (według struktury walutowej) razem 121 208,2 108 091,3
PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ UDZIAŁY I JEDNOSTKI UCZESTNICTWA - HANDLOWE (WEDŁUG ZBYWALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0,0 0,0
a) akcje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,0 0,0
c1) 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
... 0,0 0,0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 0,0 0,0
a) akcje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,0 0,0
c1) 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
... 0,0 0,0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 294,3 0,0
a) akcje (wartość bilansowa): 294,3 0,0
- wartość rynkowa 294,3 0,0
- wartość według cen nabycia 294,3 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,0 0,0
c1) 0,0 0,0
- wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
... 0,0 0,0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0,0 0,0
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- oszacowana wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- oszacowana wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,0 0,0
c1) 0,0 0,0
- oszacowana wartość rynkowa 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
... 0,0 0,0
Wartość według cen nabycia razem 294,3 0,0
Korekty aktualizujące wartość (saldo) razem 0,0 0,0
Wartość rynkowa / oszacowana wartość rynkowa razem 294,3 0,0
Wartość bilansowa razem 294,3 0,0
PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ UDZIAŁY I JEDNOSTKI UCZESTNICTWA - LOKACYJNE (WEDŁUG ZBYWALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 41 611,3 22 765,5
a) akcje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 41 611,3 22 765,5
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 3 193,2 1 276,0
- wartość według cen nabycia 38 418,1 21 489,5
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0,0 0,0
c1) 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
.... 0,0 0,0
B. Z nieograniczoną zbywalnością, znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 77 378,8 85 320,3
a) akcje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 77 378,8 85 320,3
c1) bony skarbowe 77 378,8 85 320,3
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 7 695,8 7 568,8
- wartość według cen nabycia 69 683,0 77 751,5
.... 0,0 0,0
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na giełdach i nie znajdujące się w regulowanym obrocie pozagiełdowym (wartość bilansowa) 1 918,6 0,0
a) akcje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 1 918,6 0,0
c1) bony komercyjne 1 918,6 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 36,2 0,0
- wartość według cen nabycia 1 882,4 0,0
... 0,0 0,0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 5,2 5,5
a) akcje i udziały (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0,0 0,0
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 0,0 0,0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 5,2 5,5
c1) udziały 5,2 5,5
- korekty aktualizujące wartość (saldo) 0,0 0,0
- wartość według cen nabycia 5,2 5,5
... 0,0 0,0
Wartość według cen nabycia razem 109 988,7 99 246,5
Korekty aktualizujące wartość (saldo) razem 10 925,2 8 844,8
Wartość bilansowa razem 120 913,9 108 091,3

Nota 12

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE rok poprzedni rok bieżący
a) rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 3 154,4 2 737,6
b) koszty prac rozwojowych 0,0 0,0
c) nabyta wartość firmy 0,0 0,0
d) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości 0,0 0,0
e) nabyte oprogramowanie komputerowe 3 778,0 6 696,0
f) nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów 0,0 0,0
g) pozostałe wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0
h) zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,0 0,0
Wartości niematerialne i prawne razem 6 932,4 9 433,6


TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)
  a b c d e f g h  
rozlicz. w czasie koszty organizacji ponies. przy założeniu lub późn. rozszerz. spółki akcyjnej koszty prac rozwojowych nabyta wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości nabyte oprogra-mowanie kompu-terowe nabyte prawa wieczystego użytkowania gruntów pozostałe wartości niemate-rialne i prawne zaliczki na poczet wartości niemate-rialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 4 690,0 0,0 0,0 0,0 4 917,6 0,0 0,0 0,0 9 607,6
b) zwiększenia (z tytułu) 595,8 0,0 0,0 0,0 4 108,8 0,0 0,0 0,0 4 704,6
- zakup 0,0 0,0 0,0 0,0 4 108,8 0,0 0,0 0,0 4 108,8
- koszty rozszerzenia spółki 595,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 595,8
c) zmniejszenia (z tytułu) (0,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,3)
- zwrot nadpłaty faktury (0,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,3)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 285,5 0,0 0,0 0,0 9 026,4 0,0 0,0 0,0 14 311,9
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)na początek okresu (1 535,6) 0,0 0,0 0,0 (1 139,6) 0,0 0,0 0,0 (2 675,2)
f) amortyzacja za okres (z tytułu) (1 012,3) 0,0 0,0 0,0 (1 190,8) 0,0 0,0 0,0 (2 203,1)
- zakup 0,0 0,0 0,0 0,0 (1 190,8) 0,0 0,0 0,0 (1 190,8)
- koszty rozszerzenia spółki (1 012,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (1 012,3)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (2 547,9) 0,0 0,0 0,0 (2 330,4) 0,0 0,0 0,0 (4 878,3)
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 737,6 0,0 0,0 0,0 6 696,0 0,0 0,0 0,0 9 433,6

Nota 13

RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY rok poprzedni rok bieżący
Rzeczowy majątek trwały 24 593,5 31 609,9
a) środki trwałe, w tym: 24 497,8 27 743,7
- grunty własne i budynki zajmowane przez bank na cele własnej działalności 0,0 0,0
- inne grunty i budynki 0,0 0,0
- urządzenia 10 550,6 11 459,8
- środki transportu 6 809,7 4 745,9
- pozostałe środki trwałe 7 137,5 11 538,0
b) inwestycje rozpoczęte 95,7 2 676,9
c) zaliczki na poczet inwestycji 0,0 1 189,3
Rzeczowy majątek trwały razem 24 593,5 31 609,9
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) rok poprzedni rok bieżący
a) własne 15 170,9 25 289,9
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 9 422,6 6 320,0
- leasing operacyjny 9 422,6 6 320,0
Środki trwałe bilansowe razem 24 593,5 31 609,9
ŚRODKI TRWAŁE POZABILANSOWE rok poprzedni rok bieżący
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: 0,0 0,0
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0,0 0,0
Środki trwałe pozabilansowe razem 0,0 0,0


TABELA RUCHU WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)
  grunty własne i budynki zajmowane przez bank na cele własnej działalności inne grunty i budynki urządzenia środki transportu pozostałe środki transportu środki trwałe razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0,0 0,0 15 202,1 11 760,7 10 076,7 37 039,5
b) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0 4 890,0 1 636,7 5 516,6 12 043,3
- zakupu 0,0 0,0 4 756,0 1 505,2 891,9 7 153,1
- rozliczenie inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0 4 624,7 4 624,7
- przeklasyfikowanie rodzajowe 0,0 0,0 134,0 0,0 0,0 134,0
- pozostałe 0,0 0,0 0,0 131,5 0,0 131,5
c) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0 (1 307,1) (4 177,0) (302,8) (5 786,9)
- sprzedaż 0,0 0,0 0,0 (3 911,5) (222,2) (4 133,7)
- przeklasyfikowanie rodzajowe 0,0 0,0 0,0 (134,0) 0,0 (134,0)
- pozostałe 0,0 0,0 0,0 (131,5) 0,0 (131,5)
- likwidacja 0,0 0,0 (1 307,1) 0,0 (80,6) (1 387,7)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0,0 0,0 18 785,0 9 220,4 15 290,5 43 295,9
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,0 0,0 (4 651,5) (4 951,0) (2 939,2) (12 541,7)
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,0 0,0 (2 673,7) 476,5 (813,3) (3 010,5)
- zakupu 0,0 0,0 (3 489,3) (1 969,2) (1 078,5) (6 537,0)
- sprzedaż 0,0 0,0 0,0 2 445,7 222,2 2 667,9
- likwidacja 0,0 0,0 815,6 0,0 43,0 858,6
- pozostałe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,0 0,0 (7 325,2) (4 474,5) (3 752,5) (15 552,2)
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,0 0,0 11 459,8 4 745,9 11 538,0 27 743,7

Nota 14

AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA
nie występują

AKCE BANKU BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
nie występują

Nota 15

INNE AKTYWA rok poprzedni rok bieżący
1. Przejęte aktywa do zbycia 38,4 1,3
2. Pozostałe, w tym: 2 677,5 28 617,3
- należności z tytułu podatków 425,3 4 966,1
- rozrachunki międzybankowe 779,1 21 976,3
- pozostałe rozrachunki 1 473,1 1 674,9
Inne aktywa razem 2 715,9 28 618,6
PRZEJĘTE AKTYWA DO ZBYCIA rok poprzedni rok bieżący
1. Inwestycje 0,0 0,0
2. Nieruchomości 33,3 0,0
3. Zapasy 5,1 1,3
4. Inne 0,0 0,0
Przejęte aktywa - do zbycia razem 38,4 1,3
ZMIANA STANU PRZEJĘTYCH AKTYWÓW DO ZBYCIA rok poprzedni rok bieżący
1. Stan na początek okresu 63,7 38,4
2. Zwiększenia w okresie (z tytułu) 33,3 25,0
- przejęcie za wierzytelności 0,0 25,0
- przeksięgowanie lokalu mieszkaniowego 33,3 0,0
3. Zmniejszenia w okresie (z tytułu) (58,6) (62,1)
- sprzedaż (13,1) (62,1)
- rezerwa na aktywa do zbycia (45,5) 0,0
4. Stan na koniec okresu 38,4 1,3

Nota 16

ZM. STANU ROZL. MIĘDZYOKRES. Z TYT. ODROCZONEGO POD. DOCHOD. rok poprzedni rok bieżący
Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 0,0 0,0
POZOSTAŁE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE rok poprzedni rok bieżący
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 755,8 4 329,5
- czynsze 2 245,3 2 961,5
- pozostałe 510,5 1 368,0
b) inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 100,0 454,5
- opłaty do otrzymania 100,0 454,5
Rozliczenia międzyokresowe razem 2 855,8 4 784,0

Nota 17

ZOBOW. WOBEC SEKT. FINANSOWEGO (WG STRUKTURY RODZAJOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
1. Środki na rachunkach i depozyty 83 236,5 172 302,9
2. Kredyty i pożyczki otrzymane 25 816,7 107 101,0
3. Inne zobowiązania (z tytułu) 0,0 0,0
4. Odsetki 144,8 998,5
Zobowiązania wobec sektora finansowego razem 109 198,0 280 402,4
ZOB. WOBEC SEKT. FINANS. (WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 12 836,0 8 013,6
2. Zobow. terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 96 217,2 271 390,3
a) do 1 miesiąca 70 400,5 164 289,3
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,0 0,0
c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0,0 25 098,0
d) powyżej 1 roku do 5 lat 25 816,7 82 003,0
e) powyżej 5 lat 0,0 0,0
f) dla których termin wymagalności upłynął 0,0 0,0
3. Odsetki 144,8 998,5
Zobowiązania wobec sektora finansowego razem 109 198,0 280 402,4
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 12 836,0 8 013,6
2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 96 217,2 271 390,3
a) do 1 miesiąca 63 054,8 126 236,2
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 345,7 30 732,9
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,0 0,0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 25 816,7 32 418,2
e) powyżej 1 roku do 2 lat 0,0 0,0
f) powyżej 2 lat 0,0 82 003,0
3. Odsetki 144,8 998,5
Zobowiązania wobec sektora finansowego razem 109 198,0 280 402,4
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY WALUTOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 12 639,4 102 442,0
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 96 558,5 177 960,4
b1. jednostka/waluta tys./USD 23 146,5 22 800,3
- tys. zł 83 792,6 81 282,1
b2. jednostka/waluta tys./DEM 6 501,6 46 224,4
- tys. zł 12 766,0 96 678,4
b3. jednostka/waluta .../... 0,0 0,0
- tys. zł 0,0 0,0
... 0,0 0,0
b4. pozostałe waluty (w tys. zł) 0,0 0,0
Zobowiązania wobec sektora finansowego razem 109 198,0 280 402,4

Nota 18

ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY RODZAJOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
1. Środki na rachunkach i depozyty 375 233,9 672 971,2
2. Inne zobowiązania (z tytułu) 3 130,1 898,9
- rozliczenie depozytów terminowych 3 130,1 898,9
3. Odsetki 5 424,0 6 485,6
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 383 788,0 680 355,7
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO - LOKATY OSZCZĘDNOŚCIWE (WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 0,0 0,0
2. Zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 0,0 0,0
a) do 1 miesiąca 0,0 0,0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,0 0,0
c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 0,0 0,0
d) powyżej 1 roku do 5 lat 0,0 0,0
e) powyżej 5 lat 0,0 0,0
f) dla których termin wymagalności upłynął 0,0 0,0
3. Odsetki 0,0 0,0
Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe razem 0,0 0,0
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO - LOKATY OSZCZĘDNOŚCIWE (WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 0,0 0,0
2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 0,0 0,0
a) do 1 miesiąca 0,0 0,0
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,0 0,0
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,0 0,0
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,0 0,0
e) powyżej 1 roku do 2 lat 0,0 0,0
f) powyżej 2 lat 0,0 0,0
3. Depozyty zablokowane 0,0 0,0
4. Odsetki 0,0 0,0
Zobowiązania wobec klientów i sektora budżetowego - lokaty oszczędnościowe razem 0,0 0,0
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO - POZOSTAŁE (WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 111 798,0 151 083,4
2. Zobowiązania terminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 266 566,0 522 786,7
a) do 1 miesiąca 166 083,6 378 331,4
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 51 029,0 82 603,9
c) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 45 789,3 58 751,6
d) powyżej 1 roku do 5 lat 3 614,1 3 099,8
e) powyżej 5 lat 50,0 0,0
f) dla których termin wymagalności upłynął 0,0 0,0
3. Odsetki 5 424,0 6 485,6
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego - pozostałe razem 383 788,0 680 355,7
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO - POZOSTAŁE (WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI) rok poprzedni rok bieżący
1. Zobowiązania bieżące 111 798,0 151 083,4
2. Zobowiązania terminowe, o okresie spłaty: 266 566,0 522 786,7
a) do 1 miesiąca 134 954,5 337 834,7
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 47 670,4 84 431,7
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 39 653,9 47 194,8
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 38 746,7 47 289,1
e) powyżej 1 roku do 2 lat 4 081,3 4 553,4
f) powyżej 2 lat 1 459,3 1 482,9
4. Odsetki 5 424,0 6 485,6
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego - pozostałe razem 383 788,0 680 355,7
ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA NIEFINANSOWEGO I SEKTORA BUDŻETOWEGO (WEDŁUG STRUKTURY WALUTOWEJ) rok poprzedni rok bieżący
a. w walucie polskiej 282 872,7 541 506,5
b. w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 100 915,3 138 849,2
b1. jednostka/waluta tys./USD 20 819,3 31 957,4
- tys. zł 73 242,4 111 978,6
b2. jednostka/waluta tys./DEM 13 886,7 11 449,0
- tys. zł 27 266,5 23 945,6
b3. jednostka/waluta tys./NLG 0,0 806,3
- tys. zł 0,0 1 497,0
b4. jednostka/waluta tys./ITL 69 297,3 39 251,7
- tys. zł 138,7 82,9
b5. pozostałe waluty (w tys. zł) 267,7 1 345,2
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego razem 383 788,0 680 355,7

Nota 19

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU SPRZEDANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z UDZIELONYM PRZYRZECZENIEM ODKUPU rok poprzedni rok bieżący
a) wobec sektora finansowego 0,0 0,0
b) wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 0,0 0,0
c) odsetki 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu razem 0,0 0,0

Nota 20

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH rok poprzedni rok bieżący
1. Obligacji 0,0 0,0
2. Certyfikatów 0,0 0,0
2. Pozostałych (z tytułu) 0,0 0,0
3. Odsetki 0,0 0,0
Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych razem 0,0 0,0
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI WŁASNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,0 0,0
Stan na koniec okresu 0,0 0,0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
nie występują

Nota 21

FUNDUSZE SPECJALNE I INNE PASYWA rok poprzedni rok bieżący
1. Fundusze specjalne (z tytułu) 153,3 230,1
- fundusz socjalny 111,5 153,1
- inne 41,8 77,0
2. Inne pasywa (z tytułu) 37 158,7 25 382,3
- rozrachunki międzybankowe 32 595,1 19 251,3
- rozrachunki z tyt. podatków 998,8 1 634,9
- pozostałe 3 564,8 4 496,1
Fundusze specjalne i inne pasywa razem 37 312,0 25 612,4

Nota 22

KOSZTY I PRZYCHODY ROZLICZANE W CZASIE ORAZ ZASTRZEŻONE rok poprzedni rok bieżący
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 758,1 1 246,8
- rezerwy na świadczenia dla pracowników i inne 500,0 910,0
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe 258,1 336,8
b) przychody przyszłych okresów, w tym: 573,7 1 429,2
- niezrealizowane różnice kursowe 0,0 0,0
- dochody pobierane z góry 573,7 1 429,2
c) przychody zastrzeżone (z tytułu) 3 659,8 5 036,6
- odsetek od należności nieregularnych 3 659,8 5 036,6
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone razem 4 991,6 7 712,6

Nota 23

ZMIANA STANU REZERW NA PODATEK DOCHODOWY rok poprzedni rok bieżący
Stan rezerw na podatek dochodowy na początek okresu 2 623,7 4 489,1
a) zwiększenia (z tytułu) 4 388,4 6 924,7
- utworzenie rezerwy na podatek dochodowy 4 388,4 6 924,7
b) zmniejszenia (z tytułu) (2 523,0) (6 260,2)
- rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy (2 523,0) (6 260,2)
Stan rezerw na podatek dochodowy na koniec okresu 4 489,1 5 153,6
POZOSTAŁE REZERWY (WG TYTUŁÓW), W TYM: rok poprzedni rok bieżący
- na pozabilansowe zobowiązania warunkowe 0,0 0,0
- rezerwa na ryzyko ogólne 0,0 3 581,0
Pozostałe rezerwy razem 0,0 3 581,0
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW rok poprzedni rok bieżący
Stan rezerw na początek okresu 0,0 0,0
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 3 858,0
- utworzenie rezerwy na ryzyko ogólne 0,0 3 858,0
b) wykorzystanie (z tytułu) 0,0 0,0
c) rozwiązanie (z tytułu) 0,0 (277,0)
- rezerwy na ryzyko ogolne 0,0 (277,0)
Stan rezerw na koniec okresu razem 0,0 3 581,0

Nota 24

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nazwa podmiotu Wartość pożyczki Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań podporządkowanych Odsetki
waluta tys. zł
1. PAFP USD 5 618 5,5 25.09.2000 r. 1 872,70 0,4
2. PAFP USD 5 618 5,5 15.03.2001 r. 3 745,30 0,7


ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ PODPORZĄDKOWANYCH rok poprzedni rok bieżący
Stan na początek okresu 11 236,0 9 363,3
a) zwiększenia (z tytułu) 0,0 0,0
b) zmniejszenia (z tytułu) (1 872,7) (3 745,3)
- zmniejszenie z uwagi na okres wymagalności >= 2 lata i < 3 lat (1 872,7) (1 872,6)
- zmniejszenie z uwagi na okres wymagalności >= 1 roku i < 2 lat   (1 872,7)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 9 363,3 5 618,0

Nota 25

KAPITAŁ AKCYJNY Wartość nominalna jednej akcji = 2 zł
Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/ emisji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A zwykłe nieuprzywilejowane 634 060 1 268 120 gotówka 19.12.1990 od daty pełnej wpłaty za akcje
B zwykłe nieuprzywilejowane 1 115 940 2 231 880 gotówka 30.04.1991 od daty pełnej wpłaty za akcje
C zwykłe nieuprzywilejowane 2 000 000 4 000 000 gotówka 14.07.1994 01.01.1994
D zwykłe nieuprzywilejowane 1 250 000 2 500 000 gotówka 11.07.1996 01.01.1995
E zwykłe nieuprzywilejowane 1 250 000 2 500 000 gotówka 11.04.1997 01.01.1996
F zwykłe nieuprzywilejowane 625 000 1 250 000 gotówka 04.06.1998 01.01.1997
G zwykłe nieuprzywilejowane 740 000 1 480 000 gotówka 04.06.1998 01.01.1997
Liczba akcji razem 7 615 000        
Kapitał akcyjny razem 15 230 000      

Nota 26

KAPITAŁ ZAPASOWY rok poprzedni rok bieżący
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 47 596,4 66 115,9
b) utworzony ustawowo 330,6 360,6
c) utworzony zgodnie ze statutem ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0,0 0,0
d) z dopłat akcjonariuszy 0,0 0,0
e) inny 0,0 0,0
Kapitał zapasowy razem 47 927,0 66 476,5

Nota 27

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA), W TYM: rok poprzedni rok bieżący
- Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 0,0 13 713,3
- Fundusz na działalność maklerską 0,0 0,0
- Kapitał rezerwowy na ogólne ryzyko bankowe 8 340,4 0,0
- Pozostałe kapitały 8 777,9 17 018,3
Pozostałe kapitały rezerwowe razem 17 118,3 30 731,6

Nota 28

NIEPODZIELONY ZYSK LUB NIEPOKRYTA STRATA Z LAT UBIEGŁYCH rok poprzedni rok bieżący
a) niepodzielony zysk (wartość dodatnia) 0,0 0,0
b) niepokryta strata (wartość ujemna) 0,0 0,0
Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 0,0 0,0

Nota 29

Dane liczbowe do wyliczenia współczynnika wypłacalności rok bieżący
Ważona wartość aktywów 787 145,5
Ważona wartość zobowiązań pozabilansowych 363 176,7
Razem ważona wartość aktywów i zobowiązań pozabilansowych 1 150 322,2
Fundusze własne dla celów wyliczenia współczynnika wypłacalności 118 595,6
Współczynnik wypłacalności 10,3


Wartość księgowa na jedną akcję rok bieżący
Kapitał podstawowy 15 230,0
Kapitał zapasowy 66 476,5
Kapitał rezerwowy 17 018,3
Fundusz ogólnego ryzyka 13 713,3
Fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego 551,4
Zysk netto 18 642,4
Razem 131 631,9
Liczba akcji 7 615 000,0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,3

Nota 30

POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE rok poprzedni rok bieżący
Gwarancje i poręczenia udzielone na rzecz: 75 229,9 193 245,5
a) jednostek zależnych 0,0 0,0
b) jednostek stowarzyszonych 0,0 0,0
c) jednostki dominującej 0,0 0,0
d) pozostałych jednostek 75 229,9 193 245,5
Udzielone gwarancje i poręczenia razem 75 229,9 193 245,5

Nota 31

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK rok poprzedni rok bieżący
1. Od sektora finansowego 12 789,5 14 214,7
2. Od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 54 981,3 96 400,0
3. Od papierów wartościowych, w tym: 18 237,2 20 746,6
a) o stałej kwocie dochodu 18 237,2 20 746,6
b) o zmiennej kwocie dochodu 0,0 0,0
4. Pozostałe 0,0 0,0
Przychody z tytułu odsetek razem 86 008,0 131 361,3

Nota 32

KOSZTY ODSETEK rok poprzedni rok bieżący
1. Od operacji z sektorem finansowym 6 358,6 10 585,1
2. Od operacji z sektorem niefinansowym i z sektorem budżetowym 36 513,5 68 132,4
3. Pozostałe 617,4 396,5
Koszty odsetek razem 43 489,5 79 114,0

Nota 33

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI rok poprzedni rok bieżący
1. Prowizje z tytułu działalności bankowej 16 619,5 27 859,8
2. Prowizje z tytułu działalności maklerskiej 0,0 0,0
Przychody z tytułu prowizji razem 16 619,5 27 859,8

Nota 34

PRZYCHODY Z AKCJI I UDZIAŁÓW, POZOSTAŁYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH rok poprzedni rok bieżący
1. Od jednostek zależnych 0,0 0,0
2. Od jednostek stowarzyszonych 0,0 0,0
3. Od pozostałych jednostek 0,0 0,0
Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych razem 0,0 0,0

Nota 35

WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH rok poprzedni rok bieżący
1. Wynik na operacjach finansowych papierami wartościowymi (186,8) (296,1)
a) przychody z operacji papierami wartościowymi 4,1 127,8
b) koszty operacji papierami wartościowymi (190,9) (423,9)
2. Wynik na pozostałych operacjach finansowych 517,4 85,3
Wynik na operacjach finansowych razem 330,6 (210,8)

Nota 36

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE rok poprzedni rok bieżący
a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich 0,0 177,6
b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia 2 933,8 1 532,3
c) z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych 145,8 12,4
d) otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 209,8 38,9
e) otrzymane darowizny 0,0 0,0
f) inne (z tytułu) 4 803,8 3 733,2
- z tyt. leasingu 4 230,7 2 795,3
- pozostałe 573,1 937,9
Pozostałe przychody operacyjne razem 8 093,2 5 494,4

Nota 37

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE rok poprzedni rok bieżący
a) z tytułu działalności zarządzania majątkiem osób trzecich 0,0 0,0
b) z tytułu sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia 2 887,9 2 059,8
c) z tytułu odpisanych należności 7,6 7,2
d) zapłacone odszkodowania, kary i grzywny 10,9 207,6
e) przekazane darowizny 451,9 579,1
f) z tytułu nieplanowych odpisów amortyzacyjnych 0,0 0,0
g) inne (z tytułu) 162,6 275,1
- rezerwa na gotówkę 0,1 105,1
- składki nieobowiązkowe 53,5 74,8
- pozostałe 109,0 95,2
Pozostałe koszty operacyjne razem 3 520,9 3 128,8

Nota 38

KOSZTY DZIAŁANIA BANKU rok poprzedni rok bieżący
1. Wynagrodzenia i narzuty 18 023,4 26 032,5
2. Świadczenia na rzecz pracowników 885,2 886,5
3. Koszty rzeczowe 17 108,9 24 897,8
4. Podatki i opłaty 228,0 231,2
5. Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 771,6 841,4
6. Pozostałe (z tytułu) 0,0 0,0
Koszty działania banku razem 37 017,1 52 889,4

Nota 39

ODPISY NA REZERWY I AKTUALIZACJA WARTOŚCI rok poprzedni rok bieżący
1. Odpisy na rezerwy na: (3 441,8) (8 599,9)
- należności zagrożone (2 811,8) (4 707,4)
- zobowiązania pozabilansowe 0,0 0,0
- ogólne ryzyko bankowe 0,0 (3 858,0)
- pozostałe odpisy na rezerwy (630,0) (34,5)
- inne 0,0 0,0
2. Aktualizacja wartości: 0,0 0,0
- z tytułu deprecjacji majątku finansowego 0,0 0,0
- inne 0,0 0,0
Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości razem (3 441,8) (8 599,9)

Nota 40

ROZWIĄZANIE REZERW I ZMNIEJSZENIA DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI WARTOŚCI rok poprzedni rok bieżący
1. Rozwiązanie rezerw na: 3 188,5 2 762,9
- należności zagrożone 2 469,6 2 407,7
- zobowiązania pozabilansowe 0,0 0,0
- ogólne ryzyko bankowe 0,0 277,0
- inne 718,9 78,2
2. Zmniejszenia odpisów dotyczących aktualizcji wartości: 0,0 0,0
- majątku finansowego 0,0 0,0
- inne 0,0 0,0
Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości razem 3 188,5 2 762,9

Nota 41

ZYSKI NADZWYCZAJNE rok poprzedni rok bieżący
a) losowe 0,0 0,0
b) pozostałe (z tytułu) 0,0 0,0
Zyski nadzwyczajne razem 0,0 0,0

Nota 42

STRATY NADZWYCZAJNE rok poprzedni rok bieżący
a) losowe 0,0 0,0
b) pozostałe (z tytułu) 0,0 0,0
Straty nadzwyczajne razem 0,0 0,0

Nota 43

PODATEK DOCHODOWY rok poprzedni rok bieżący
1. Zysk brutto 22 552,5 27 383,0
2. Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 1 795,3 36,3
3. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym (5 565,3) (2 688,0)
4. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: (430,5) (2 297,7)
- straty z lat ubiegłych 0,0 0,0
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 18 352,0 22 433,6
6. Podatek dochodowy według stawki 36% (38% w 1997 r.) 6 973,8 8 076,1
7. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0,0  
8. Podatek dochodowy należny 6 973,8 8 076,1
9. Rezerwa na podatek dochodowy 4 489,1 5 153,6
- stan na początek okresu 2 623,7 4 489,1
- zwiększenie 4 388,4 6 924,7
- zmniejszenie (2 523,0) (6 260,2)
- stan na koniec okresu 4 489,1 5 153,6
10. Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,0 0,0
- stan na początek okresu 0,0 0,0
- zwiększenie 0,0 0,0
- zmniejszenie 0,0 0,0
- stan na koniec okresu 0,0 0,0
11. Podatek dochodowy współmierny do zysku (straty) brutto, wykazany w rachunku zysków i strat 8 839,2 8 740,6

Nota 44

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) rok poprzedni rok bieżący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu: 0,0 0,0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) razem 0,0 0,0

Nota 45

Zysk na jedą akcję rok bieżący
Zysk netto 18 642,4
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 615 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,4
Rozwodniony zysk na jedą akcję rok bieżący
Zysk netto 18 642,4
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 615 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,4

Marek Kulczycki, Prezes Zarządu

Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu

Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu

Thomas C. Cianfrani, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.