BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Memoranda informacyjne

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy

Statut Banku nie zawiera wyłączeń ani ograniczeń Akcjonariuszy do prawa poboru Akcji nowych emisji.

Akcje Serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w realizacji prawa poboru.

Stosowny fragment Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy brzmi następująco;

"3. Realizacja prawa poboru akcji "serii H" nastąpi proporcjonalnie, tzn. na każde 10 (dziesięć) posiadanych akcji "serii A, B, C, D, E, F, i G przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji "serii H"

4. Wyznacza się dzień ustalenia prawa poboru akcji "serii H" na dzień 30 lipca 1999 roku.".

Notowania akcji

,
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. PLN

więcej na GPW
zobacz wykres
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.