BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport miesięczny za kwiecień 1999

Kraków, dnia 12.05.1999 r.

Zgodnie z §46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za 4. miesiąc 1999 roku.

Dane w tys. zł

  rok poprzedni rok bieżący
miesiąc kwiecień 1998 okres od 01.01.1998 do 30.04.1998 narastająco miesiąc kwiecień 1999 okres od 01.01.1999 do 30.04.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek 9115 35701 12200 47876
Wynik na działalności bankowej 7162 25398 9828 36433
Zysk (strata) brutto 2456 8108 2924 10744
Zysk (strata) netto 1575 5479 2036 7481

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za kwiecień 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w kwietniu 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 685 tys. PLN,

1.2. dochód z tytułu prowizji - 3 043 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 1 097 tys. PLN

1.4. koszty działania banku i amortyzacja 6 816 tys. PLN

2. W kwietniu 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy celowe na należności w sytuacji nieregularnej na kwotę 161 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 390 tys. PLN. Ponadto w kwietniu 1999 r. Bank zwiększył rezerwę na ryzyko ogólne o kwotę 100 tys, PLN. Na koniec kwietnia 1999 r. saldo tej rezerwy wyniosło 3 781 tys. PLN.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.