BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport miesięczny za czerwiec 1999

Kraków, dnia 12.07.1999 r.

Zgodnie z §46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za 6. miesiąc 1999 roku.

Dane w tys. zł

  rok poprzedni rok bieżący
miesiąc czerwiec 1998 okres od 01.01.1998 do 30.06.1998 narastająco miesiąc czerwiec 1999 okres od 01.01.1999 do 30.06.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek 11531 58296 13225 74258
Wynik na działalności bankowej 7800 40441 9898 55883
Zysk (strata) brutto 2658 13156 485 13702
Zysk (strata) netto 1677 8597 1999 11262

Informacje uzupełniające do raportu miesięcznego Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. za czerwiec 1999 roku.

1. Na wyniki finansowe osiągnięte przez PPABank w czerwcu 1999 roku złożyły się w głównej mierze następujące pozycje:

1.1. dochód netto z tytułu odsetek, który osiągnął kwotę 5 999 tys. PLN,

1.2. wynik z tytułu prowizji - 2 963 tys. PLN,

1.3. zysk z pozycji wymiany - 938 tys. PLN

1.4. koszty działania banku i amortyzacja 6 760 tys. PLN

2. W czerwcu 1999 r. Bank rozwiązał rezerwy na należności w kwocie 559 tys. PLN, zaś saldo rezerw utworzonych na te należności wyniosło 1.035 tys. PLN. Ponadto w czerwcu 1999 r. Bank zwiększył rezerwę na ryzyko ogólne o kwotę 1.950 tys. PLN. Na koniec czerwca 1999 r. saldo tej rezerwy wyniosło 5.731 tys. PLN.

3. Brak obciążenia podatkowego Banku związany jest z rozwiązaniem na znaczną kwotę rezerwy na podatek odroczony co spowodowało, że zysk netto jest wyższy od zysku brutto.

Podpis osoby reprezentującej Spółkę
Marek Kulczycki
Prezes Zarządu
Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Wiceprezes, Dyrektor Finansowy
Anna Rachtan
Kierownik Zespołu Sprawozdawczości Finansowej
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.