BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport miesięczny za styczeń 1999

Kraków, dnia 12.02.1999 r.

Zgodnie z §46 i §48 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Spółki Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. podaje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 1999 roku.

Dane w tys. zł, z dokładnością do 100 zł.

  rok poprzedni rok bieżący
miesiąc styczeń 1998 okres od 01.01.1998 do 31.01.1998 narastająco miesiąc styczeń 1999 okres od 01.01.1999 do 31.01.1999 narastająco
Przychody z tytułu odsetek 8939,3 8939,3 12512,8 12512,8
Wynik na działalności bankowej 6265,3 6265,3 8570,0 8570,0
Zysk (strata) brutto 2083,6 2083,6 3067,3 3067,3
Zysk (strata) netto 1352,0 1352,0 2119,1 2119,1

Podpis Członka Zarządu
Benjamin H. Turnbull
Pierwszy Wiceprezes
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości banku
Thomas C. Cianfrani
Dyrektor Finansowy
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.