BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 11/1999

Kraków, 8 marca 1999

Zgodnie z art. 81, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje, nawiązujące do treści raportu bieżącego nr 9/99 przekazanego przez PPABank w dniu 23 lutego 1999 r., zawarte w następującym komunikacie:

"W dniu 23 lutego br. PPABank przekazał do publicznej wiadomości komunikat o zawarciu umowy pomiędzy Generale Bank a Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (the Enterprise Credit Corporation, ECC) w sprawie planowanego zakupu przez Generale Bank pakietu 58,8% akcji PPABanku S.A. będących w posiadaniu PAFP i ECC.

Podano wówczas, że po sfinalizowaniu transakcji Generale Bank ogłosi publiczne wezwanie na pozostałą część akcji PPABanku.

Cena którą Generale Bank zaproponuje w wezwaniu pozostałym akcjonariuszom nie będzie niższa niż 90% ceny, którą zapłaci za jedną akcję nabytą od PAFP i ECC.

Jak wcześniej poinformowano, przewidywana cena, jaką Generale Bank zapłaci PAFP i ECC wynosić będzie ok. 40 PLN za jedną akcję."

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.