BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 51/1999

Kraków, 16 listopada 1999

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że spłacił w całości dwie pożyczki zaciągnięte od Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości na kwoty 4 i 6 milionów dolarów amerykańskich. Spłata pożyczek nastąpiła w wykonaniu umowy sprzedaży akcji PPABanku SA zawartej pomiędzy Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości, Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości a Fortis Bankiem.

Na dzień 31 października 1999 r. PPABank SA nie posiadał żadnych pożyczek podporządkowanych.

Jednocześnie informujemy, że nie przedłużono umowy kredytowej z dnia 28 października 1998 r. zawartej między PPABankiem SA a Bankiem PEKAO SA i spłacono pożyczkę w kwocie 12 mln DEM.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.