BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 37/1999

Kraków, 10 września 1999

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 29) oraz §42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 września br. zapadły następujące decyzje:

 1. W skład Zarządu Banku z dniem 1 października 1999 r. zostali powołani: Jean-Marie De Baerdemaeker i Gilles Polet.
  • Jean-Marie De Baerdemaeker, lat 53, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od roku 1981 pracował w Generale Bank NV (obecnie Fortis Bank NV), kolejno: w krajowej sieci detalicznej, w departamencie ds. kontaktów międzynarodowych, następnie jako dyrektor naczelny na Europę Północną i Zachodnią w dziale Banków Korespondentów, a ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Departamentu ds. Kontaktów Międzynarodowych Fortis Banku w Brukseli.
   W PPABanku S.A. pan Jean-Marie De Baerdemaeker obejmie funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu, Dyrektora ds. Kontaktów z Instytucjami Finansowymi.
  • Gilles Polet, lat 36, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1990 roku pracował w Generale Bank NV (obecnie Fortis Bank NV) na stanowiskach kierowniczych w działach bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz departamencie kredytów. Obecnie pełni funkcję dyrektora Departamentu Kredytów Trudnych na Region Południowy w strukturach Fortis Banku w Brukseli.
   W PPABanku S.A. pan Gilles Polet obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.
 2. Na dzień 16 grudnia br. ustalono datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na NWZA planowane jest podjęcie uchwał w sprawie nowelizacji Statutu oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej, które odzwierciedlać będą zmianę inwestora strategicznego PPABanku S.A.
 3. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd terminarz przeprowadzenia, uchwalonej na WZA w dniu 17 czerwca br. kolejnej emisji akcji serii I PPABanku S.A. , która obejmie 1 675 300 akcji z prawem poboru. Pięć akcji poprzednich serii uprawniać będzie do 1 akcji nowej emisji, której rozpoczęcie uwarunkowane jest zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wyniku poprzedniej emisji akcji serii H. Zarząd planuje złożenie zawiadomienia o emisji akcji serii I do KPWiG już w październiku br.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.