BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 55/1999

Kraków, 25 listopada 1999

Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, iż Fortis Bank z siedzibą w Brukseli nabył akcje Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA i posiada obecnie 8.240.607 akcji PPABanku SA, czyli 98,38% kapitału akcyjnego, dających prawo do 8.240.607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 98,38% ogólnej liczby głosów na WZA, z tym że Fortis Bank może wykonywać - zgodnie art. 26 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 159/KNB/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 16.08.1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie akcji PPABanku SA przez Fortis Bank - na WZA prawo głosu w zakresie 75% ogólnej liczby głosów na WZA.

Nabycie nastąpiło w ramach publicznego wezwania na sprzedaż pozostałych akcji PPABanku SA, ogłoszonego w dniu 7 października 1999 r. W wyniku wezwania Fortis Bank nabył 2.259.415 akcji PPABanku SA.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.