BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 62/1999

Kraków, 21 grudnia 1999

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA informuje, że w dniu wczorajszym sfinalizowano zawarcie dwóch umów w sprawie nabycia przez PPABank SA akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego SA (PPDM), tj. umowy z James Russell Kelly na zakup 1.400 akcji i z Pioneeer International Corporation na zakup 140.000 akcji, stanowiących odpowiednio 0,8% i 80% kapitału akcyjnego PPDM. Łączna kwota transakcji wyniesie 6,8 mln PLN.

Obecnie PPABank posiada 33.600 akcji stanowiące 19,2% kapitału PPDM . Po zamknięciu transakcji będzie właścicielem 100% udziałów w PPDM S.A.

Warunkiem skuteczności ww. umów było uzyskanie wymaganych przepisami prawa polskiego zezwoleń m.in. KPWiG oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

W dniu dzisiejszym Bank otrzymał informację, że KPWiG wyraziła zgodę na objęcie przez PPABank S.A. 100% akcji PPDM.

Jednocześnie informujemy, że 20 grudnia br. podpisano umowę z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Powierniczych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zakupu środków trwałych stanowiących wyposażenie punktów obsługi klienta Pioneera w następujących lokalizacjach: Wrocław, Łódź, Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk, na łączną wartość 220.000 PLN + VAT.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.