BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 56/1999

Kraków, 2 grudnia 1999

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Gminą Miasta Krakowa a Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem SA o kredyt indeksowany kursem marki niemieckiej w równowartości 30.000.000 PLN (co stanowi ok. 22,7 % kapitałów własnych Banku). Kredyt zostanie udzielony na okres do 31.12.2001 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. Oferta PPABank SA została wybrana spośród 17 ofert złożonych Gminie Miasta Krakowa przez banki krajowe i zagraniczne.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.