BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 42/1999

Kraków, 11 października 1999

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd PPABanku SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie sygn. NS Rej. H/B - 3101/99/S o zarejestrowaniu z datą 8 października 1999 r. zmiany w Statucie PPABanku S.A., polegającej na podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do kwoty 16.753.000 złotych w wyniku emisji akcji Serii H o łącznej nominalnej wartości 1.523.000 złotych. Kapitał akcyjny PPABanku S.A. podzielony jest obecnie na 8.376.500 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda co stanowi 8.376.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 8 października 1999 r.

Fortis Bank 71,40 % tj. 5.981.192 głosów
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 6,91 % tj. 579.000 głosów
Pozostali 21,69 % tj. 1.816.308 głosów
Razem: 100,00 % tj. 8.376.500 głosów
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.