BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 33/1999

Kraków, 19 sierpnia 1999

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754 ), Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że wprowadza następującą zmianę do treści Prospektu Emisyjnego Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. sporządzonego na dzień 31 marca 1999 roku i przedstawionego KPWiG dnia 2 lipca 1999 roku jako załącznik do zawiadomienia o emisji:

Na pierwszej stronie okładki ulega zmianie brzmienie pierwszego zdania pod tytułem Prospektu.

Było: "Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. wprowadza do publicznego obrotu i oferuje do objęcia 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda.";

Jest: "Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. wprowadza do publicznego obrotu 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda oraz 761.500 Praw Do Akcji zwykłych na okaziciela Serii H i oferuje do objęcia 761.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 2 złotych każda.".

Ogłoszenie o zmianie w Prospekcie zostanie opublikowane w dziennikach "Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 21 sierpnia 1999 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.