BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 27/1999

Kraków, 20 lipca 1999

Oferta poboru akcji serii H PPABanku S.A.

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że w związku z art. 436 kodeksu handlowego zamierza opublikować ofertę poboru akcji serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy o następującej treści:

Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A., działając na podstawie art. 436 § 1 kodeksu handlowego, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w dniu 17 czerwca 1999 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku w drodze publicznej emisji 761.500 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2 złote każda, tj. o kwotę o 1.523.000 zł. W uchwale tej upoważniono Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej i wyznaczenia terminu realizacji prawa poboru akcji serii H oraz do określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji tych akcji.

W związku z tym Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A oferuje swoim Akcjonariuszom objęcie 761.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 36,00 PLN za akcję i nie wyższej niż 42,00 PLN za akcję. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona i ogłoszona w dziennikach "Rzeczpospolita" i Gazeta Giełdy "Parkiet" nie później niż na dwa dni przed terminem otwarcia subskrypcji.

 1. Prawo poboru akcji serii H przysługuje Akcjonariuszom będącym właścicielami akcji Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. serii A, B, C, D, E, F i G na koniec dnia ustalenia prawa poboru. Za każdą akcję, posiadaną na koniec tego dnia, Akcjonariuszowi przysługuje jednostkowe prawo poboru. Do objęcia jednej akcji serii H uprawnia posiadanie 10 jednostkowych praw poboru.
 2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są Akcjonariusze, którzy posiadają wymaganą liczbę jednostkowych praw poboru w dniu złożenia zapisu. Osoby te są uprawnione także do złożenia dodatkowego zapisu (na osobnym formularzu) w terminie wykonania prawa poboru, w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii H na wypadek niewykonania prawa poboru przez wszystkie osoby uprawnione. Akcje objęte dodatkowym zapisem Zarząd Banku przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są także osoby, które posiadają w dniu złożenia zapisu wymaganą liczbę jednostkowych praw poboru, nabytych w ramach obrotu tymi prawami na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 4. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane akcje kilku osobom łącznie.
 5. Zapisy na akcje przyjmowane będą w biurze maklerskim, w którym osoby uprawnione mają zdeponowane prawa poboru akcji Banku w dniu składania zapisu. W wypadku prowadzenia rachunku papierów wartościowych dla osoby uprawnionej przez depozytariusza, powinien on dokonać przelewu praw poboru na konto biura maklerskiego, w którym zostanie złożony zapis w terminie wykonania prawa poboru. Depozytariusz powinien potwierdzić biuru maklerskiemu prawo dokonania zapisu na wskazaną przez uprawnioną osobę ilość akcji, najpóźniej w momencie dokonywania zapisu. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali posiadanych akcji na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim lub u depozytariusza do dnia ustalenia prawa poboru i posiadają akcje na okaziciela zdeponowane na koncie sponsora emisji, mogą zapisywać się na akcje serii H wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao S.A., pełniącego funkcję sponsora emisji akcji serii A, B, C, D, E, F i G.
 6. Wpłaty na akcje powinny być dokonane najpóźniej w chwili składania zapisów. Wpłat dokonuje się w walucie polskiej gotówką, przelewem bankowym lub telegraficznym poleceniem przelewu, bądź wymienionymi formami płatności łącznie. Za termin dokonania wpłaty przelewem lub telegraficznym poleceniem przelewu uważa się datę wpływu na właściwy rachunek biura maklerskiego.
 7. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie niepełnej wpłaty na zamówione akcje w oznaczonym terminie spowoduje nieważność zapisu. W ostatnim przypadku wpłacone kwoty zostaną zwrócone zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu zapisu w terminie 14 dni od daty przydziału akcji nowej emisji bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
 8. Dniem ustalenia prawa poboru akcji serii H jest 30 lipca 1999 roku.
 9. Otwarcie subskrypcji akcji serii H nastąpi w dniu 6 sierpnia 1999 roku.
 10. Rozpoczęcie zapisów na akcje serii H w terminie realizacji prawa poboru wyznacza się na dzień 6 sierpnia 1999 r., natomiast dzień 20 sierpnia 1999 roku ustala się jako datę zakończenia realizacji prawa poboru.
 11. O ile wszystkie akcje serii H zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 3 września 1999 roku, w innym razie zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 10 września 1999 roku.
 12. Akcje serii H, które nie zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, zostaną przydzielone przez Zarząd Banku według swojego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
 13. Jeżeli w okresie publicznej oferty nie zostaną objęte i należycie opłacone wszystkie akcje serii H podwyższenie kapitału akcyjnego Banku nie będzie skuteczne. Zarząd Banku ogłosi o tym fakcie jednorazowo w ogólnopolskich dziennikach: "Rzeczpospolita" i Gazeta Giełdy "Parkiet" w terminie 5 dni roboczych od daty zamknięcia publicznej subskrypcji. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi nie później niż na 14 dni roboczych od daty ogłoszenia o niepowodzeniu emisji, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w formularzu zapisu za pośrednictwem biura maklerskiego, w którym dany inwestor złożył zapis. Wpłacone w tym terminie kwoty zwrócone będą bez jakichkolwiek odsetek czy odszkodowań.
 14. Związanie zapisem ustaje w razie niepowodzenia emisji lub w razie niezgłoszenia emisji akcji serii H do zarejestrowania w ciągu trzech miesięcy od terminu zamknięcia publicznej subskrypcji.

Ogłoszenie ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 140 z dnia 21 lipca br. oraz w dwóch dziennikach ogólnopolskich, tj. "Rzeczpospolitej" i Gazecie Giełdy "Parkiet" w dniu 22 lipca 1999 r.

Ponadto informujemy, że skrócona wersja Prospektu Emisyjnego PPABanku S.A. zostanie opublikowana w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 22 lipca 1999 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.