BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 22/1999

Kraków, 11 czerwca 1999

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy z dnia 24 września 1998 r. zawartej z Generale Bank S.A. z siedzibą w Brukseli, oraz Generale Bank Nederland N.V. z siedzibą w Rotterdamie. Aneksowanie umowy ma na celu rozszerzenia limitu linii kredytowej zaciągniętej przez PPABank S.A. w Banku Generale z 40 do 100 mln DEM na okres 7 lat celem finansowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielanych przez PPABank działającym w Polsce klientom rekomendowanym przez Generale Bank S.A. lub Generale Bank Nederland N.V.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.