BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 9/1999

Kraków, 23 lutego 1999

Zgodnie z art. 81, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu umowy pomiędzy Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości (PAFP), Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (Enterprise Credit Corporation, ECC) i Generale Bank z siedzibą w Brukseli w sprawie planowanego zawarcia transakcji odsprzedaży Generale Bank akcji PPABanku S.A. będących w posiadaniu PAEF i ECC.

Strony umowy uzgodniły następujący komunikat prasowy, który zostanie przekazany agencjom informacyjnym:

"Generale Bank, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości (ECC), podpisały w dniu dzisiejszym umowę kupna akcji, na mocy której Generale Bank zobowiązuje się kupić wszystkie akcje, czyli 58,8%, jakie w Pierwszym Polsko - Amerykańskim Banku S.A. (PPABank) posiadają: Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości. W wyniku transakcji Generale Bank będzie posiadał 68,5% akcji PPABanku.

Przewidywana cena, jaką Generale Bank zapłaci Polsko-Amerykańskiemu Funduszowi Przedsiębiorczości oraz Korporacji Finansowania Przedsiębiorczości wynosić będzie ok. 40 PLN za akcję i zależeć będzie od wartości księgowej banku w momencie sfinalizowana transakcji. Po sfinalizowaniu transakcji Generale Bank ogłosi publiczne wezwanie na pozostałą część akcji PPABanku.

Powyższa transakcja jest uzależniona od uzyskania zgody ze strony Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PPABank jest średniej wielkości bankiem komercyjnym, który został założony w roku 1990 i jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1994. Bank posiada sieć oddziałów na terenie całej Polski oferując wysokiej klasy usługi bankowe, szczególnie dla szybko rozwijających się małych i średnich firm sektora prywatnego. PPABank zainwestował znaczące środki w rozwój system komputerowego, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Suma bilansowa PPABanku na koniec grudnia 1998 roku wynosiła 1.131 mln PLN (370 mln USD), a jego portfel kredytowy wzrósł bardzo znacząco w roku 1998, osiągając 750 mln PLN (214 mln USD). Zysk netto banku w roku 1998 osiągnął 20,4 mln PLN (5,82 mln USD). PPABank aktualnie zatrudnia 540 osób.

W listopadzie 1997 roku Generale Bank podpisał Porozumienie Akcjonariuszy z PAFP i ECC, które otwarło mu drogę do objęcia 9,7% akcji PPABanku. Umożliwiło to Generale Bank zaoferowanie swoim klientom usług finansowych i wsparcia potrzebnego im na polskim rynku, który zalicza się do największych w Centralnej Europie.

Podpisana w dniu dzisiejszym umowa odzwierciedla zaufanie Generale Bank, zarówno co do dalszego dynamicznego rozwoju Polski jak i jakości PPABanku. Intencją Generale Bank jest kontynuowanie finansowych zasad współpracy z małymi i średnimi firmami, zgodnych z wzorcami jakie Korporacja Finansowania Przedsiębiorczości w swoim "Programie Wspierania Drobnej Przedsiębiorczości", z powodzeniem realizowała przez szereg lat w PPABanku.

Generale Bank, który przez ponad 175 lat był wiodąca prywatną belgijską instytucją finansową, w roku 1998 stał się częścią Fortis Group. Razem z pozostałymi bankowymi instytucjami wchodzącymi w skład Fortis Group stworzy w czerwcu 1999 roku zintegrowaną grupę bankową.

Grupa Fortis działa na jej rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluxu, na polu ubezpieczeń, bankowości oraz inwestycyjnym i jest ona jednym z największych oferentów zintegrowanych wielo-aspektowych usług finansowych. W innych krajach europejskich, w Azji, Afryce oraz w USA, Fortis Group koncentruje się na wyspecjalizowanych sektorach rynku. Fortis Group zatrudnia na świecie około 58 tysięcy osób, a jej łączna wartość rynkowa wynosi około 38 miliardów Euro, co czyni ją dziesiątą co do wielkości finansową instytucją w Europie. Na 30 czerwca 1998 roku, wartość aktywów Fortis Group przekroczyła 330 miliardów Euro, a zysk netto za pierwszą połowę 1998 roku osiągnął 386 mln Euro.

Doradcą Generale Bank w transakcji był NM Rothschild & Sons Ltd oraz Baker & Mc Kenzie.

Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości ustanowiony został przez Kongres USA w roku 1989, w celu wspierania rozwoju małych i średnich firm prywatnych w Polsce, poprzez inwestycje bezpośrednie oraz wyspecjalizowane programy pożyczkowe. Od momentu uruchomienia, PAFP oraz powołane z jego inicjatywy prywatne fundusze inwestycyjne - poprzez inwestycje bezpośrednie oraz programy pożyczkowe - wprowadziły do polskiej gospodarki 655 mln USD, stając się jednym z największych inwestorów zagranicznych na polskim rynku. PAFP utworzył Korporację Finansowania Przedsiębiorczości w roku 1990, oraz stał się większościowym udziałowcem w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku w roku 1991, w celu realizacji programu pożyczkowego dla małych i średnich firm prywatnych. Obie instytucje odniosły sukces realizując program pożyczkowy o łącznej wielkości 272 mln USD dla ponad 7 tysięcy firm prywatnych.

Doradcą i reprezentantem PAFP oraz ECC w niniejszej transakcji była spółka Enterprise Investors, zarządzająca największymi prywatnymi funduszami inwestującymi w Polsce. Doradcami prawnymi byli Weil, Gotshal & Manges Llp. i B.Gessel i Wspólnicy s.j."

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.