BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 39/1999

Kraków, 17 września 1999

Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że:

 1. W dniu 10 września br. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 761.500 akcji serii H oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 39,75 PLN.
 2. Zarząd w dniu 16 września br. dokonał przydziału akcji serii "H" w ilości:
  • 74.194 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje objęte na podstawie jednostkowych praw poboru, oraz
  • 36 (słownie: trzydzieści sześć) akcji serii "H" w ramach dodatkowego zapisu, oraz
  • 687.270 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji które nie zostały objęte w ramach prawach poboru i zostały przydzielone Fortis Bankowi z siedzibą w Brukseli zgodnie z art. 4371 §4 k.h.
 3. Zapisy na akcje serii "H" złożyło zapisy 7 osób prawnych i fizycznych i tyluż osobom przydzielono akcje bez redukcji.
 4. Wartość emisji wyniosła 30.269.625 PLN.
 5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 1.000 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania prospektu - 543 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego - 300 tys. PLN oraz koszty promocji - 157 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcje wyniósł 1,31 PLN.
 6. Sporządzającym prospekt emisyjny była KPMG Polska Sp. z o.o., a oferującym akcje w publicznym obrocie był PIONEER Polski Dom Maklerski S.A.
 7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii "H" i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii "H" doszła do skutku.

Jednocześnie informujemy, że Bank złożył wniosek o przyjęcie Praw do Akcji emisji serii "H" do KDPW.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.