BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 54/1999

Kraków, 24 listopada 1999

Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160),Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości, że działając na podstawie art. 390 i art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 grudnia 1999 roku NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 12.30 w siedzibie Banku w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd podaje treść aktualnych postanowień Statutu Banku i treść proponowanych zmian:

 1. Zmiany w § 1.
  1. dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 i 3:
   2. Firma Banku brzmi: PIERWSZY POLSKO - AMERYKAŃSKI BANK SPÓŁKA AKCYJNA. Bank może używać także skrótu firmy: "PPABank S.A."
   3. Bank może używać nazwy: "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW -SPÓŁKA AKCYJNA", a w stosunkach z zagranicą "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW".
  2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   2. Firma Banku brzmi: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Bank może używać także skrótu firmy: "FBP S.A."
  3. skreśla się ust. 3 § 1 Statutu.
 2. Zmiana § 2 ust. 1:
  1. dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1:
   1. Siedzibą Banku jest miasto Kraków.
  2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Zmiany w § 3:
  1. dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 lit. b, g, n, o i p:
   b) prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych
   g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi,
   n) świadczenie usług związanych z działalnością otwartych funduszy emerytalnych,
   o) świadczenie usług związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych,
   p) świadczenie usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.
  2. lit. b, g, n, o i p. ust. 2 § 3 otrzymują brzmienie:
   b) prowadzenie rachunków bankowych,
   g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
   n) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych,
   o) pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
   p) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych.
 4. Zmiany w § 4:
  1. dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3:
   "3. Bank nie udziela kredytów, pożyczek, ani też nie bierze udziału w jakikolwiek sposób w żadnym przedsięwzięciu, mającym na celu: produkcję lub sprzedaż broni bądź sprzętu używanego przy aborcji, jak też świadczenia usług związanych z bronią lub wykonywaniem aborcji."
  2. ust. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:
   "3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym."
 5. Zmiany w § 6:
  1. dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 6:
   "2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela z wyjątkiem akcji, co do których przepisy prawa wymagają, by były one imienne."
  2. ust. 2 § 6 otrzymuje brzmienie:
   "2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela."
 6. Zmiany § 12 ust. 2:
  1. dotychczasowe brzmienie ust. 2 § 12:
   "Rozwiązanie Banku oraz zmiana jego siedziby mogą nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."
  2. ust. 2 § 12 otrzymuje brzmienie:
   "Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."
 7. Zmiany w § 13:
  1. dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
   "3.Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia."
  2. skreśla się ust. 3 § 13.
 8. Zmiany w § 17:
  1. dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. "h":
   3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   (...)
   h) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Banku lub na zmianę ich charakteru,
  2. skreśla się lit. "h" ust. 3 § 17 i w konsekwencji zmienia się odpowiednio oznaczenie pozostałych punktów objętych ust. 3 § 17.
 9. Zmiany w § 24:
  1. dotychczasowe brzmienie § 24:
   Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, z tym że część zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekroczyć 50% zysku rocznego. Ograniczenie co do wysokości dywidendy obowiązuje do czasu, kiedy Fundusz nie przestanie być akcjonariuszem Banku.
  2. skreśla się § 24 i w konsekwencji zmienia się oznaczenie pozostałych paragrafów.
 10. Zmiana § 25:
  1. dotychczasowe brzmienie § 25:
   Kontrola wewnętrzna Banku należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli określa "Regulamin Departamentu Kontroli Wewnętrznej".
  2. § 25 otrzymuje brzmienie:
   1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzania działalności statutowej tworzy się w Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący między innymi niniejszy Statut oraz wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, wydawane przez właściwe organy Banku i upoważnionych przez nie pracowników, określające szczegółowe zasady wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Banku.
   2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departamentu Kontroli Wewnętrznej, określa regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Banku.
 11. Zmiana § 27:
  1. dotychczasowe brzmienie § 27:
   1. Ilekroć mowa w niniejszym Statucie o Funduszu, jego prawach i obowiązkach, rozumie się, że postanowienia te mają zastosowanie, tak długo, jak Fundusz będzie posiadał akcje Banku.
   2. W razie likwidacji Banku Funduszowi przysługuje prawo pierwokupu rzeczy i praw stanowiących majątek Banku.
   3. Statut niniejszy podlega rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie.
  2. § 27 otrzymuje brzmienie:
   Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy. Zmiana wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.

Ogłoszenie w tej sprawie zostało zamieszczone w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 228.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.