BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 40/1999

Kraków, 30 września 1999

Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zawarciu transakcji zakupu akcji PPABanku S.A. przez Fortis Bank od Polish-American Enterprise Fund (Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, PAEF) i Enterprise Credit Corporation (ECC). Jednocześnie akcjonariusze poinformowali Bank o stanie posiadania akcji.

W wyniku transakcji Fortis Bank z siedzibą w Brukseli posiada obecnie 5.219.922 akcji PPABanku S.A., stanowiących 68,55% kapitału akcyjnego i dające prawo do wykonywania 5.219.922 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 68,55% ogólnej liczby głosów na WZA.

W wyniku zbycia w dniu 29 września 1999 r. przez Polish-American Enterprise Fund oraz jego podmiot zależny - Enterprise Credit Corporation pakietu wszystkich posiadanych akcji PPABanku S.A. spółki te nie posiadają obecnie żadnej akcji PPABanku S.A. Łączna liczba głosów posiadanych przez PAEF oraz ECC na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. wynosi obecnie 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów na WZA.

Poniżej cytujemy uzgodniony przez strony komunikat prasowy, który zostanie przekazany agencjom informacyjnym:

"W dniu 29 września 1999 Polish-American Enterprise Fund ("PAEF") oraz Enterprise Credit Corporation ("ECC") dokonały przeniesienia poza rynkiem regulowanym na rzecz Fortis Bank 4.479.922 akcji zwykłych na okaziciela Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie ("PPABank S.A") po cenie 42,10 zł za każdą akcję na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 24 września 1999 r.

Polish-American Enterprise Fund sprzedał 2.644.547 akcji a Enterprise Credit Corporation 1.835.375 akcji PPABanku S.A. Łączna wartość akcji będących przedmiotem transakcji wynosi 188.604.716,20 złotych. Jednocześnie Fortis Bank zobowiązał się do zaoferowania w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PPABank S.A. - ogłoszonym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ceny niższej od ceny jednej akcji przeniesionej w ramach transakcji o nie więcej niż 2 złote.

Wcześniej Fortis Bank (którego ówczesna nazwa brzmiała Generale Bank) ogłosił w dniu 23 lutego 1999, że doszedł do porozumienia w sprawie nabycia 4.479.922 akcji stanowiących 58,8% kapitału akcyjnego PPABank S.A. od PAEF i ECC oraz ogłoszenia publicznego wezwania na sprzedaż pozostałych akcji spółki, po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń. W wyniku transakcji udział Fortis Bank w PPABank S.A. wzrósł do 68,5%.

PPABank S.A. jest średniej wielkości bankiem komercyjnym założonym w 1990 roku i notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 1994. PAEF i ECC stały się większościowymi akcjonariuszami PPABanku S.A. w 1991 i miały udział w jego wzroście z jednego oddziału do posiadającego ogólnopolską sieć banku uniwersalnego oferującego wysokiej jakości produkty bankowe głównie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. PPABank S.A. poczynił znaczne inwestycje w rozwój swego systemu informatycznego, który jest jednym z najbardziej technicznie zaawansowanych systemów stosowanych w polskich bankach. Po dokonaniu transakcji PAEF przez okres około roku będzie kontynuował program wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie kredytów udzielanych na te cele przez bank z funduszy ECC o wartości 30 milionów dolarów.

Łączna wartość aktywów PPABanku S.A. na koniec czerwca 1999 r. wynosiła 1.483 miliona złotych (362 miliony USD). Portfel kredytowy banku znacząco wzrósł w 1999 roku osiągając wartość 1.085 miliona złotych (265 milionów USD). Zysk netto za rok 1998 wyniósł 18,6 miliona złotych (4,5 miliona USD), za pierwsze półrocze 1999 roku wyniósł już 11 milionów złotych. Bank zatrudnia obecnie około 600 osób.

Od czerwca 1999 roku Fortis Bank tworzy nową, zintegrowaną grupę bankową w skład której wchodzi Generale Bank, który od ponad 175 lat jest wiodącą prywatną instytucją finansową w Belgii, a także ASLK-CGER w Belgii, MeesPierson, VSB Bank i Generale Bank Nederland z siedzibą w Holandii. Fortis Bank prowadzi działalność w 60 państwach dysponując na całym świecie 40 tysiącami pracowników zlokalizowanych w 3.000 placówek. W krajach Beneluxu grupa obsługuje 7 milionów klientów i zamierza umocnić swoją pozycję jako wiodącego banku we wszystkich segmentach rynku. Zapewnia to Fortis Bank solidny fundament do dalszego rozwoju w Europie, gdzie jest zaliczany do 15 największych instytucji finansowych w Europie. Fortis Bank działa na całym świecie zwłaszcza w dziedzinie private banking, zarządzania aktywami i rynkach finansowych. Bank świadczy także specjalistyczne usługi finansowe wielkim przedsiębiorstwom, klientom instytucjonalnym i podmiotom finansowym na całym świecie. Aktywa Fortis Bank na 30 czerwca 1999 r. wynosiły około 301 miliardów euro.

Polish-American Enterprise Fund został utworzony przez Kongres amerykański w 1989 roku w celu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce poprzez bezpośredni udział kapitałowy w prywatnych przedsiębiorstwach i ukierunkowane programy udzielania kredytów. Od swego powstania PAEF i fundusze z nim związane dokonały inwestycji kapitałowych i udzieliły pożyczek o wartości 655 milionów dolarów. Polish-American Enterprise Fund w 1990 roku utworzył Enterprise Credit Corporation w celu udzielania pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Od 1995 roku program pożyczek dla małych przedsiębiorstw Enterprise Credit Corporation jest administrowany przez PPABank S.A. Miarą sukcesu obu podmiotów jest, że udzieliły pożyczek na łączną wartość 272 milionów USD ponad 7 tysiącom prywatnych przedsiębiorstw.

Doradcami Fortis Bank przy transakcji byli Rothschild oraz Baker & McKenzie. Doradcą Polish-American Enterprise Fund był Weil, Gotshal & Manges.

Dalszych informacji udzielają:

Fortis Bank - Kathleen Steel, tel. (00 32) (2) 565 2266, fax 565 2797
Fortis Bank - Luc Delvaux, tel. (00 32) (2) 565 3500, fax 565 4909
PAEF/ECC - Dariusz Prończuk, tel. (0-22) 653 4500, fax 653 4555
PPABank - Marek Kulczycki, tel. (0-12) 618 3311, fax 618 3344

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.