BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 12/1999

Kraków, 9 marca 1999

Zgodnie z §4 ust.1 pkt. 3), §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 25 września 1998 r., Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. informuje, że po otrzymaniu zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na objęcie akcji Pioneer Polski Dom Maklerski S.A. (PPDM S.A.), Bank złożył w dniu wczorajszym zapis na zakup 33.600 akcji imiennych zwykłych PPDM S.A. o wartości nominalnej 41 PLN za jedną akcję. Po objęciu akcji PPABank posiadał będzie pakiet 19,2% udziałów w PPDM S.A.

Tym samym zacznie obowiązywać porozumienie o współpracy pomiędzy PPABankiem S.A. i PPDM S.A. zawarte 6 października 1998 r.

W związku z faktem, że PPABank obejmie akcje domu maklerskiego oferowane w drodze podwyższenia kapitału akcyjnego, a nie jak wcześniej zamierzano poprzez odkupienie części akcji będących w posiadaniu głównego akcjonariusza tj. Pioneer International Corporation (PIC), podpisano aneks do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 6 października 1998 r. oraz została rozwiązana umowa sprzedaży akcji pomiędzy PPABankiem i PIC.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.