BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 43/1999

Kraków, 12 października 1999

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o złożeniu w dniu 11 października br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 1.675.300 akcji Serii I, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii I wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dniem ustalenia prawa poboru akcji Serii I jest 29 października br. Zapisy przyjmowane będą od dnia 16 do 30 grudnia 1999 r. Cena emisyjna ustalona przez Zarząd, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, wyniesie 42,00 złote za 1 akcję.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 25 października 1999 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.