BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 61/1999

Kraków, 16 grudnia 1999

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 16 grudnia 1999 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:

I. Akcjonariusze postanowili o zmianie nazwy Banku i w związku z tym § 1 ust. 2 Statutu PPABanku S.A. otrzymał brzmienie:

"2. Nazwa Banku brzmi: FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA."

II. Akcjonariusze podjęli decyzję o zmianie siedziby Banku i w związku z tym § 2 ust. 1 Statutu PPABanku S.A. otrzymał brzmienie:

"1.Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa."

Ze względu na treść § 12 ust. 2 Statutu PPABanku S.A. skuteczność niniejszej uchwały zależy od podjęcia na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku SA uchwały potwierdzającej zmianę siedziby Banku.

III. Uchwalono inne proponowane zmiany w Statucie, tj.:

1. Skreślono § 1 ust. 3 Statutu Banku o treści:

"Bank może używać nazwy: "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW -SPÓŁKA AKCYJNA", a w stosunkach z zagranicą "FIRST POLISH - AMERICAN BANK IN CRACOW".

2. Postanowienia § 3 ust. 2 lit. b, g, n, o i p otrzymały brzmienie:

"b) prowadzenie rachunków bankowych,
g) uczestnictwo w obrocie papierami wartościowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
n) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych i przechowywanie aktywów funduszy emerytalnych,
o) pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
p) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń majątkowych."

3. Postanowienie § 4 ust. 3 otrzymało brzmienie:

"3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym."

4. Postanowienie § 6 ust. 2 otrzymało brzmienie:

"2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela."

5. Postanowienie § 12 ust. 2: otrzymało brzmienie:

"Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń."

6. Skreślono § 13 ust. 3 o treści.

"3.Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia."

7. Skreślono postanowienie § 17 ust. 3 lit. "h" o treści:

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
(...) h) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Banku lub na zmianę ich charakteru,"

Z powodu skreślenia powyższego postanowienia zmienia się odpowiednio oznaczenie pozostałych punktów objętych ust. 3 § 17.

8. Skreślono § 24 o treści:

"Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, z tym że część zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy nie może przekroczyć 50% zysku rocznego. Ograniczenie co do wysokości dywidendy obowiązuje do czasu, kiedy Fundusz nie przestanie być akcjonariuszem Banku."

9. Postanowienie dotychczasowego § 25 otrzymało brzmienie:

"1. W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego prowadzania działalności statutowej tworzy się w Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący między innymi niniejszy Statut oraz wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, wydawane przez właściwe organy Banku i upoważnionych przez nie pracowników, określające szczegółowe zasady wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Banku.
2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Kontroli Wewnętrznej określa regulamin, zatwierdzany przez Zarząd Banku."

10. Postanowienie dotychczasowego § 27 otrzymało brzmienie:

"Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy. Zmiana wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania."

IV. Akcjonariusze podjęli decyzje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

  1. Odwołano następujących Członków Rady Nadzorczej Banku: Arkadiusza Krężela, Dariusza Prończuka,Stephena Seamansa i Juliusza Sikorę.
  2. Powołano na Członków Rady Nadzorczej Banku następujące osoby: Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond.

Szczegółowo Bank poinformował o nowo powołanych członkach Rady w przesłanym w dniu dzisiejszym raporcie bieżącym nr 59/99.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.