BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 26/1999

Kraków, 5 lipca 1999

Nowa emisja akcji PPABanku

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi "(Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) oraz w związku z §4.1 pkt. 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje o złożeniu w dniu 2 lipca br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 761.500 akcji Serii H, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii H wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczona w Prospekcie prognoza zysku netto na koniec roku 1999 została obniżona o 2,9 mln PLN w stosunku do przekazanej w raporcie bieżącym z dnia 10 grudnia 1998 r. Korekta planu finansowego spowodowana jest zmianą założeń dotyczących kwoty podwyższenia kapitałów i funduszy Banku w roku 1999. Pierwotnie plan zakładał pozyskanie w wyniku emisji akcji 100 mln złotych do końca września 1999 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy podjętą na WZA 17 czerwca br., podniesienie kapitału Banku nastąpi w dwóch etapach. Pierwsza emisja akcji (Serii H) powinna przynieść Bankowi środki w wysokości ok. 30 mln złotych. Przeprowadzenie kolejnej emisji, która zwiększy fundusze własne Banku o dodatkowe 70 mln złotych możliwe będzie dopiero w dalszej perspektywie, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału pozyskanego w wyniku emisji akcji Serii H.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" w wydaniu z dnia 22 lipca 1999 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.