BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 35/1999

Kraków, 30 sierpnia 1999

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz.754 ), Zarząd PPABanku S.A. podaje do wiadomości, że z zaoferowanej do objęcia liczby akcji serii H, wynoszącej 761.500, w terminie wykonania prawa poboru inwestorzy na podstawie jednostkowych praw poboru objęli 74.194 akcji, na które złożono 7 zapisów. Jednocześnie dokonano 1 zapisu dodatkowego na 36 akcji, do których uprawnieni byli akcjonariusze, którzy posiadali akcje PPABanku S.A. w dniu ustalenia prawa poboru, tj. w dniu 30 lipca 1999 r. Obsługującym przydział akcji na które dokonano dodatkowych zapisów jest KDPW S.A., a dzień przydziału wyznaczono na 6 września br.

Działając zgodnie z zapisami Prospektu emisyjnego, Zarząd PPABanku S.A. zwrócił się z propozycją objęcia akcji nieobjętych w trybie realizacji prawa poboru do Fortis Bank, który obecnie posiada 9,72% głosów na WZA PPABanku S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.