BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 19/1999

Kraków, 19 maja 1999

Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPABanku SA, które odbędzie się w Krakowie 17 czerwca 1999 r. o godz. 15.00 w Centrum Kongresowym Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. przy ul. Ciepłowniczej 1:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1998 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1998,
 6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 1998 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1998,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1998,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1998,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1998,
  5. podziału zysku za rok 1998.
 7. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku, wynoszącego obecnie 15.230.000 zł (piętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) i dzielącego się na 7.615.000 akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, w drodze publicznej emisji maksymalnie 3.807.500 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, tj. maksymalnie o kwotę 7.615.000 zł (siedem milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych), z tym że Walne Zgromadzenie rozważy wyłączenie w całości lub w części przysługującego akcjonariuszom prawa poboru akcji.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.