BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 52/1999

Kraków, 23 listopada 1999

Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie, iż w odpowiedzi na ogłoszone przez Fortis Bank wezwanie na sprzedaż akcji PPABanku SA, Agencja Rozwoju Przemysłu SA zbyła cały posiadany pakiet, tj. 579 000 akcji PPABanku SA, czyli 6,91% kapitału akcyjnego, co stanowi 6,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Tym samym Agencja Rozwoju Przemysłu SA nie jest akcjonariuszem Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA. Liczba posiadanych przez ARP SA akcji PPABanku SA wynosi 0, co stanowi 0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.