BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 1999

Raport bieżący Nr 49/1999

Kraków, 2 listopada 1999

Zgodnie z art. 148, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji PPABanku S.A. przez Fortis Bank w drodze objęcia 761.270 akcji serii H PPABanku S.A.

Fortis Bank z siedzibą w Brukseli posiada obecnie 5.981.192 akcji PPABanku SA, stanowiących 71,40% kapitału akcyjnego i dające prawo do wykonywania łącznie 5.981.192 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 71,40% ogólnej liczby głosów na WZA.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.