BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 5/2000

Kraków, 26 stycznia 2000

Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 3 oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. zawarł umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, na mocy której PPABank S.A. otrzymuje pożyczkę do wysokości 10 milionów EURO na okres 5 lat z przeznaczeniem na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

W załączeniu przesyłamy tłumaczenie komunikatu prasowego uzgodnionego przez strony.

Informacja Prasowa

Warszawa, dnia 26 stycznia 2000 r.

EBOR wykazuje stałe zaangażowanie w sprawy małych i średnich polskich przedsiębiorstw

Linia kredytowa w wysokości 10 mln Euro przyznana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Pierwszemu Polsko-Amerykańskiemu Bankowi S.A. (PPABank), wspomoże dalszy rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Finansowanie przyznane zostało w ramach porozumienia EBOR i Komisji Europejskiej pod nazwą "SME Finance Facility" zawartego w kwietniu 1999 roku i stanowi trzeci z kolei kredyt udzielony polskiemu bankowi. Poprzednimi były: kredyt dla Wielkopolskiego Banku Kredytowego wysokości 10 mln Euro przyznany pod koniec ubiegłego roku, oraz w styczniu br, kredyt dla Banku Śląskiego.

PPABank będzie także korzystał z pakietu pomocy technicznej z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój programu kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz z subwencji umożliwiającej pokrycie kosztów związanych z tym programem. Obie formy pomocy zostały ufundowane przez Komisję Europejską.

Kurt Geiger, Dyrektor ds. Instytucji Finansowych w EBRD Business Group powiedział: "Program spotkał się z żywym zainteresowaniem polskich finansistów, którzy zaczynają dostrzegać potencjał wzrostu, jaki wiąże się z rozwojem małych i średnich firm. Zgodnie z misją wspierania przemian rynkowych w Europie Centralnej i Wschodniej, EBOR w pełni angażuje się w zachęcanie banków do przejawiania większego zainteresowania firmami z segmentu mikro i małych przedsiębiorstw."

"Od momentu powstania PPABank specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Każdego dnia obserwuję ogromne tempo rozwoju tego segmentu rynku." mówi Marek Kulczycki - Prezes Zarządu PPABanku, i dodaje: "Małe i średnie firmy stanowią dziś 98% wszystkich firm w Polsce i zatrudniają 3/4 osób czynnych zawodowo. Linie kredytowe EBRD są atrakcyjnym i pożądanym wzmocnieniem tego co stanowi o sile naszej gospodarki"

Linia kredytowa w wysokości do 10 milionów Euro przyznana na okres 5 lat pozwoli PPABankowi na zwiększenie działalności kredytowej skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a zapewniając finansowanie długoterminowe przyczyni się do dalszego rozwoju tego sektora. Poprzez 2-letni program pomocy technicznej UE-PHARE banki - kredytodawcy otrzymają wsparcie doradców i ekspertów w dziedzinie długoterminowego kredytowania jak również pokrycie kosztów szkolenia personelu w początkowej fazie przedsięwzięcia.

Założony jako Krakowskie Towarzystwo Bankowe w 1990 przez grupę niezależnych przedsiębiorców, bank zmienił nazwę na Pierwszy Polsko-Amerykański Bank Spółka Akcyjna po wejściu w 1991 roku Polsko - Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (Polish -American Enterprise Fund, PAEF) jako większościowego inwestora finansowego. W 1997 belgijski Generale Bank, który w zeszłym roku połączył się z Grupą Fortis, został akcjonariuszem PPABanku a następnie, we wrześniu 1999 roku zajął miejsce PAEF jako większościowy akcjonariusz strategiczny. PPABank, który wkrótce zmieni nazwę na Fortis Bank Polska S.A., prowadzi działalność poprzez pięć struktur regionalnych i 16 placówek operacyjnych na terenie całej Polski.

EBOR został założony w 1991 roku po upadku komunizmu dla zapewnienia pomocy przy przejściu centralnie planowanych gospodarek do gospodarek rynkowych w krajach wschodniej Europy i Wspólnoty Europejskiej. Akcjonariuszami EBOR są: 58 krajów, Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) oraz Unia Europejska, a jego kapitał akcyjny wynosi 20 mld Euro.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.