BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 10/2000

Kraków, 15 maja 2000 r.

Zgodnie z § 4.1 pkt. 28 i 29 oraz §33 i §42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Joseph Conti oświadczył, że nie będzie ubiegał się o członkostwo w Radzie na następną kadencję, która rozpoczyna się z dniem Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 15 czerwca br.
  Funkcję Przewodniczącego Rady Pan Conti objął w lipcu 1992 roku, kiedy Polsko- Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został większościowym akcjonariuszem Banku.
  Joseph Conti wyraził opinię, że podczas ośmiu lat piastowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady, PPABank, będąc w 1992 roku na skraju upadłości stał się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się i nowoczesnych banków w Polsce obsługujących małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwój prywatnego sektora przedsiębiorczości jest głównym czynnikiem sukcesu transformacji ustrojowych w Polsce. Pan Conti podkreślił, że jest dumny z tego, że dane mu było uczestniczyć aktywnie w rozwoju i przemianach ustrojowych gospodarki polskiej. Okres swojej pracy w PPABanku zalicza do najbardziej udanych w jego ponad 30 letniej karierze w bankowości międzynarodowej.
  Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili podziękowania Panu Contiemu za zaangażowanie i szczególny wkład pracy w rozwój PPABanku.
  Kandydatem na przewodniczącego Rady Nadzorczej jest Pan Sjoerd van Keulen, rekomendowany przez Fortis Bank, głównego akcjonariusza PPABanku. Sjoerd van Keulen pełni funkcję członka Zarządu Fortis Banku i jest odpowiedzialny za działalność linii biznesowej Information Banking zajmującej się kompleksową obsługą transakcji na rynku finansowym związanych m.in. z zarządzaniem aktywami, rynkiem papierów wartościowych i derywatów, obsługą fuzji i przejęć. Poprzednio był członkiem Zarządu MeesPierson Information Bank, wchodzącego w skład Grupy Fortis.
 2. Rada wyraziła zamiar powołania na kolejną kadencję całego Zarządu w obecnym składzie po uzyskaniu stosownych akceptacji Komisji Nadzoru Bankowego.
 3. Rada zaakceptowała propozycję Zarządu w sprawie porządku obrad WZA, w którym znajdą się m.in. uchwała o podwyższeniu kapitału Banku i zmiany w Statucie. Rada zarekomenduje WZA przyjęcie Sprawozdania Zarządu za Rok 1999 oraz podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku za rok ubiegły na fundusz ryzyka ogólnego.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.