BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 19/2000

4 lipca 2000

Zgodnie z art. 81 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Sąd Rejestrowy dla Krakowa-Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany nazwy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna na Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna oraz zmiany siedziby Banku na miasto stołeczne Warszawa, adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, zgodnie z Uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 16 grudnia 1999 r. oraz WZA w dniu 15 czerwca 2000 r. oraz z decyzją Nr 87/2000 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zmian w statucie Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku Spółka Akcyjna.

W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 w lokalizacji Banku w Warszawie przy ul. Postępu 15 odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.