BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 31/2000

18 grudnia 2000

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), w związku z koniecznością dostosowania raportu do wymogów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przy publikacji Prospektu emisyjnego akcji Serii J Fortis Banku Polska SA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego i oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162), Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła protokół zmian, zawierający poprawki wniesione do raportu półrocznego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2000 r.

Ponadto informujemy, że Prospekt emisyjny w wersji drukowanej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia 21 grudnia 2000 r.

Skrót Prospektu będzie opublikowany w dzienniku Rzeczpospolita oraz Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 20 grudnia 2000 r. Prospekt w polskiej i angielskiej wersji językowej będzie dostępny również w formie elektronicznej na naszych stronach internetowych http://www.fortisbank.com.pl (wersja polska, wersja angielska).

Do przekazanego w dniu 29 września 2000 r. wprowadzono następujące zmiany:

 1. Wstęp:
  w pkt 4.1. dodano:
  "Bank stosuje nadrzędne zasady rachunkowości określone w Ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
  • zasada ciągłości
   Przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych; wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrotowego.
  • zasada kontynuacji
   Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnym zakresie, chyba, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
  • zasada memoriału
   W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
  • zasada ostrożnej wyceny
   Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty. W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
   • zmniejszenia wartości użytkowej składników majątkowych, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),
   • zmniejszenia wartości innych niż środki trwałe, inwestycje rozpoczęte oraz wartości niematerialne i prawne składników majątkowych wywołane trwałymi zmianami ich cen,
   • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
   • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
   • rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki zdarzeń.
  • zasada nominalizmu
   Księgi rachunkowe prowadzi się, a sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.
  • zasada istotności
   Przy stosowaniu zasad rachunkowości mogą być przyjęte przez jednostkę uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację zasady prezentowania rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego."
 2. Noty objaśniające do bilansu:
  w nocie 25 dodano opis:
  "Akcje serii A - H są akcjami na okaziciela."
 3. Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych:
  dodano opis:
  "Działalność operacyjna obejmuje podstawową działalność Banku przynoszącą dochód. Kwota przepływów środków pieniężnych z tej działalności służy za podstawę oceny poszczególnych działań Banku z punktu widzenia pozyskiwanych środków pieniężnych na utrzymanie zdolności operacyjnej, dokonywanie nowych inwestycji, spłatę długów bez sięgania do finansowania zewnętrznego. Działalność operacyjna dotyczy w szczególności podstawowych czynności bankowych jak:
  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
  • przyjmowanie lokat bankowych.
  Ponadto do działalności operacyjnej Bank zalicza wydatki z tytułu podatku dochodowego i wpływy z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego oraz korekty wyniku finansowego netto o amortyzację i wszystkie pozycje niepieniężne związane z działalnością inwestycyjną i finansową.
  Działalność inwestycyjna związana jest z nabywaniem oraz sprzedażą aktywów długoterminowych, pozwalających na generowanie przyszłych zysków i środków pieniężnych, a w szczególności:
  • wpływy i wydatki ze sprzedaży / nabycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • wpływy i wydatki ze sprzedaży / nabycia akcji, udziałów w spółkach,
  • wpływy / wydatki ze sprzedaży / nabycia dłużnych papierów wartościowych lokacyjnych.
  Działalność finansowa to działalność powodująca zmiany w rozmiarach i relacji kapitału własnego i obcego zaangażowanego w Banku, a w szczególności:
  • zaciągnięcie / spłata długoterminowych pożyczek wobec banków,
  • wpływy z emisji akcji własnych,
  • wydatki na cele społecznie użytecznie (darowizny)."
 4. Dodatkowe noty objaśniające:
  w pkt 2 "Operacje walutowe":
  • w podpunkcie "forward" dodano opis:
   "Ten instrument finansowy jest wykorzystywany do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym i utrzymywania płynności. Wszelkie szczegóły takie jak: kwota transakcji, kurs wymiany, termin rozliczenia są ustalane w umowie zawarcia transakcji.
   W dniu 30.06.2000 r Fortis Bank Polska SA był zaangażowany w 70 transakcji typu forward walutowy zwartymi z klientami niebankowymi. Na rynku międzybankowym nie było w tym dniu żadnej otwartej transakcji omawianego typu. Bank był zobowiązany do sprzedania: 262 tys. DEM, 808 tys. NOK, 1.000 tys. BEF, 5.815 tys. EUR, 2.420 tys. USD, 5.259 tys. PLN, 1.041.720 tys. ITL (w sumie 43.694 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Zobowiązania kupna: 1.000 tys. BEF, 20 tys. EUR, 2.083 tys. USD, 35.692 tys. PLN (w sumie 45.025 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Okres na jaki zawierane były transakcje forward wynosił od 6 do 236 dni, przy czym najpóźniejszym terminem rozliczenia był 05.12.2000 r.
   Istnieje możliwość wcześniejszego rozliczenia transakcji poprzez odpowiednie zawieranie transakcji zamykających. Forward walutowy nie może być zamieniany na inny składnik aktywów lub pasywów. Fortis Bank Polska SA stosuje szereg depozytów zabezpieczających na wypadek niewywiązania się klienta z warunków umowy. Wynoszą one 5% lub 10% kwoty transakcji. Na dzień 30.06.2000 całkowita kwota zabezpieczeń wynosiła ok. 3.700 tys. PLN. Poprzez zawieranie transakcji forward walutowy Bank narażony jest na ryzyko kursowe i ryzyko zmiany stopy procentowej, jednak Departament Skarbu kontroluje jego poziom poprzez zawieranie odpowiednich transakcji na rynku międzybankowym."
  • w podpunkcie "swap" dodano:
   Jest to instrument finansowy stosowany do regulacji płynności jak i zabezpieczania przed ryzykiem kursowym portfela kredytów walutowych Banku. Kwoty transakcji, kursy wymiany, terminy rozliczenia są każdorazowo określane w umowach zawieranych na rynku międzybankowym.
   W dniu 30.06.2000 r Fortis Bank Polska SA był zaangażowany w 14 transakcji typu swap walutowy. Zobowiązania z powyższego tytułu wynosiły odpowiednio: 4.670 tys. CHF, 4.500 tys. EUR, 16.736 tys. USD i 81.446 tys. PLN (w sumie 186.473 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Należności natomiast: 11.500 tys. EUR, 17.885 tys. USD, 58.843 tys. PLN (w sumie 185.757 tys. PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP z 30.06.2000). Okres między datą zawarcia transakcji a jej rozliczeniem wahał się od 3 do 370 dni, przy czym najpóźniejszym terminem rozliczenia był 16.11.2000. Zysk z tytułu amortyzacji punktów swapowych, które rozliczone zostaną po 30.06.2000 wyniesie 187 tys. PLN.
   Opisywany instrument finansowy nie może być rozliczony w innym niż ustalony w transakcji terminie. Nie ma także możliwości wymiany (zamiany) na inny składnik aktywów lub pasywów. W przypadku swap-ów walutowych Bank narażony jest na ryzyko zmiany stóp procentowych, które odzwierciedlone zostaną w bieżących cenach instrumentu. Wykorzystywanym sposobem zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami rynkowymi jest zawieranie transakcji o przeciwnym kierunku do wcześniej zawartych (swap zamykający, lokaty, depozyty)."
  w pkt 11 dodano dane finansowe:
  Wynagrodzenia I półrocze 2000 r. tys. PLN I półrocze 1999 r. tys. PLN
  Prokurenci 1.889 1.470
 5. Komentarz Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA (do 3 lipca 2000 r. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) w pierwszym półroczu 2000 roku:
  W celu dostosowania kolejności informacji zawartych w Komentarzu Zarządu dokonano przesunięć tekstu od punktu III.
  w pkt II "Struktura akcjonariatu, kapitały i fundusze": w podpunkcie B "Zmiany w strukturze akcjonariatu w pierwszym półroczu 2000 r." dodano:
   "Bankowi nie są znane umowy zawarte w ciągu ostatniego roku obrotowego, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy."
  w pkt III "Wyniki finansowe" w podpunkcie B "Zarządzanie zasobami finansowymi" dodano:
   Dane o źródłach pozyskiwania i wykorzystania funduszy, z uwzględnieniem głównych regionów geograficznych kraju przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 20.2.2
  w pkt IV "Działalność operacyjna" w podpunkcie A "Działalność kredytowa", 2. Struktura portfela kredytowego dodano:
   Informacje dotyczące struktury zaangażowania Banku w poszczególnych branżach przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 1.2
  w pkt IV "Działalność operacyjna" w podpunkcie B "Charakterystyka udzielanych gwarancji" dodano:
   Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji udzielonych przez Bank w podziale walutowym przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających pkt. 3.1.
  w pkt VI "Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami" w podpunkcie "Polski Dom Maklerski SA (PDM SA) dodano:
   Opis innych transakcji związanych z obsługą bankową podmiotów powiązanych znajduje się w pkt. 8.1. dodatkowych not objaśniających.
  w pkt IV "Działalność operacyjna"w podpunkcie A "Działalność kredytowa" dodano nagłówki podpunktów 1. "Polityka kredytowa", 2. "Struktura portfela kredytowego", 3. "Kredyty w sytuacji nieregularnej" oraz nagłówek podpunktu B "Charakterystyka udzielanych gwarancji"; w podpunkcie 1. "Polityka kredytowa" dodano poniższy opis:
  1. Bank udziela następujących kredytów dla przedsiębiorstw:
   • kredyt otwarty w rachunku bieżącym
   • kredyt obrotowy (złotowy i dewizowy)
   • kredyt inwestycyjny (złotowy i dewizowy)
   • kredyt dyskontowy
   • kredyty na zakup papierów wartościowych
   • kredyt faktoringowy
   • leasing operacyjny
  2. oraz w ramach Pakietów dla Klientów Indywidualnych:
   • limit debetowy w rachunku
   • szybka pożyczka w rachunku
  3. dla inwestorów:
   • kredyty na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym"
  dodano podpunkt 4. "Tytuły egzekucyjne" w następującym brzmieniu:
  "W okresie od stycznia do końca czerwca 2000 r. Bank wystawił 30 tytułów egzekucyjnych w łącznej kwocie ok. 30.764 tys. PLN."
  dodano punkty: V. Umowy znaczące dla działalności Banku,
  przeniesiono pkt VI. Powiązania organizacyjne i kapitałowe z innymi podmiotami oraz pkt VII Transakcje z podmiotami powiązanymi.
  w pkt VII "Transakcje z podmiotami powiązanymi" dodano podpunkty:
   2. Transakcje na rynku międzybankowym z Fortis Bank oraz
   4. Rachunki bieżące i lokaty PDM SA.
  w pkt X. Struktura organizacyjna w podpunkcie C "Dane dotyczące władz i pracowników Banku" zmieniono nagłówki oraz dodano następujące informacje:
  • dodano nagłówek w podpunkcie 1 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu" oraz następujący opis:
   "Na dzień 30 czerwca 1999 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: Joseph S. Conti - Przewodniczący, Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący, Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Luc Delvaux, Zbigniew Dresler, Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora.
   W dniu 16 grudnia 1999 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecydowało o zmianach w Radzie Nadzorczej, będących konsekwencją zmian własnościowych. W wyniku przejęcia pakietu kontrolnego akcji PPABanku SA przez Fortis Bank z siedzibą w Brukseli przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości - Panowie Dariusz Prończuk, Stephen Seamans, Juliusz Sikora, a także Pan Arkadiusz Krężel, reprezentujący Agencję Rozwoju Przemysłu SA, złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady. Na członków Rady Nadzorczej powołano natomiast następujące osoby, reprezentujące belgijskiego akcjonariusza: Kathleen Steel, Werner Claes, Paul Dor, Roland Saintrond. (...)
   Na dzień 30 czerwca 1999 roku Zarząd działał w składzie:
   Marek Kulczycki - Prezes
   Thomas C. Cianfrani - Wiceprezes
   Jean - Luc Deguel - Wiceprezes
   Leszek Niemycki - Wiceprezes
   Rada Nadzorcza w dniu 9 września podjęła decyzje o powołaniu z dniem 1 października 1999 r. nowych członków Zarządu. Pan Jean-Marie De Baerdemaeker objął funkcję Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu, natomiast Pan Gilles Polet - funkcję Wiceprezesa Zarządu."
  • dodano nagłówek w podpunkcie 2 "Wynagrodzenia członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów, oraz wprowadzono następujące zmiany:
   • dodano: "W II półroczu 1999 r. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 1.672 tys. PLN, a wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za ten sam okres wyniosły 131 tys. PLN.",
   • skorygowano oczywistą pomyłkę na str. 144 wers 1 zamiast "W pierwszym roku" powinno być: " W pierwszym półroczu 2000 r. członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenia.... ",
   • dodano: "Łączna kwota wynagrodzeń prokurentów za okres 1.01.2000 r. do 30.06.2000 r. wynosiła 1.889.275,93 PLN.",
  • dodano nagłówek w podpunkcie 3 "Informacja o niespłaconych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Bank członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz ich osobom bliskim",
  • dodano nagłówek oraz treść w podpunkcie 4 "Informacja o akcjach Banku będących w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej:
   "Na 30 czerwca 2000 r. żaden z Członków Zarządu (Marek Kulczycki, Thomas Cianfrani, Jean-Marie De Baerdemaeker, Leszek Niemycki, Jean-Luc Deguel, Gilles Polet) nie posiadał akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska SA (do 3.07.2000 - PPABank SA). Pan Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest właścicielem 25 akcji Banku. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj. Sjoerd van Keulen, Antoni Potocki, Zbigniew Dresler, Paul Dor, Roland Saintrond, Werner Claes oraz Kathleen Steel nie posiadają żadnych akcji Banku."
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.