BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 16/2000

Kraków, 20 czerwca 2000 r.

Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 1 oraz §6 RRM GPW Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że PPABank S.A. złożył zapis na 172.000 sztuk akcji imiennych zwykłych Polskiego Domu Maklerskiego S.A. serii "P" o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 35 (trzydzieści pięć) złotych za jedną akcję, przeznaczając na ten cel łączną kwotę 6.020.000,00 (sześć milionów dwadzieścia tysięcy) złotych.

Obecnie PPABank S.A. jest jedynym akcjonariuszem Polskiego Domu Maklerskiego SA i posiada 100% głosów na WZA Spółki.

Uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego domu maklerskiego poprzez nową emisję akcji skierowaną w całości do PPABanku S.A. podjęto na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskiego Domu Maklerskiego, które odbyło się w dniu 5.06.2000 r. Ponadto na Zgromadzeniu postanowiono o zmianie nazwy Spółki na Fortis Securities Polska Spółka Akcyjna.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.