BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 25/2000

22 września 2000

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 31 i §36 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska S.A., po przeprowadzonej weryfikacji wyników za pierwsze półrocze bieżącego roku i ocenie możliwości realizacji planu finansowego na rok 2000, podaje do wiadomości skorygowaną prognozę wyników finansowych na dzień 31 grudnia 2000 roku, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu wczorajszym.

Planowany zysk netto na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniesie 23 mln złotych (obniżenie o 39% w porównaniu do pierwotnego planu), natomiast suma bilansowa w wysokości 3108 mln PLN będzie o 3% wyższa niż pierwotnie planowano, a o 30% wyższa w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki dobrym wynikom z podstawowej działalności bankowej w roku 2000 również zysk operacyjny w wysokości 74 mln PLN będzie o 2% wyższy niż pierwotnie planowano, a o 48% wyższy w stosunku do ubiegłego roku.

Korekta planu finansowego wynika w głównej mierze z podjętej przez Zarząd decyzji o utworzeniu dodatkowych rezerw na należności kredytowe. Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu analizy portfela kredytowego, biorąc pod uwagę pogorszenie się sytuacji finansowej kilku kredytobiorców oraz konieczność dostosowania klasyfikacji należności stosowanej przez Bank do standardów obowiązujących w Fortis Banku. Zdaniem władz banku działania te pozwolą na lepsze zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w kontekście aktualnej sytuacji makroekonomicznej i kondycji polskich przedsiębiorstw. Pozytywne skutki tej decyzji będą widoczne w roku przyszłym.

Jednocześnie Zarząd informuje, że po konsultacji z biegłym rewidentem banku, zadecydowano, że znaczna część dodatkowych rezerw celowych obciąży wynik finansowy banku za I półrocze 2000 roku. To spowoduje zmniejszenie zysku netto wypracowanego przez Bank na koniec czerwca do ok. 4 mln złotych. Saldo rezerw celowych utworzonych przez Bank wg stanu na 30 czerwca 2000 r. wynosi 38,7 mln PLN.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2000 roku, zawierający szczegółowe dane dotyczące zweryfikowanych wyników na dzień 30 czerwca 2000 roku, zostanie przekazany w podanym wcześniej terminie tj. 29 września br.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.