BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 14/2000

Kraków, 15 czerwca 2000 r.

Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160). Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPABanku S.A. w dniu 15 czerwca 2000 r. zapadły uchwały w następujących sprawach:

I. Po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów zatwierdzono przedstawione Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, wraz z Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 1999 i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy tj. 1999 oraz udzielono pokwitowania Władzom Banku.

II. Dokonano podziału zysku Banku za zakończony rok obrotowy. Uwzględniwszy wnioski Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze uchwalili, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 1999 w kwocie 25.656.014,16 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czternaście złotych i szesnaście groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.

III. Postanowiono o podwyższeniu kapitału Banku w drodze publicznej emisji 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela "serii J" o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, tj. o kwotę 10.051.800 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) do kwoty 30.155.400 zł (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

Akcje "serii J" uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2000 roku.

Realizacja prawa poboru akcji "serii J" nastąpi proporcjonalnie, tzn. na każde 2 (dwie) posiadane akcji "serii A, B, C, D, E, F, G, H, I" przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji "serii J".

Wyznaczono dzień ustalenia prawa poboru akcji "serii J" na 6 listopada 2000 r.

WZA upoważniło Zarząd do:

 1. ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji "serii J",
 2. wyznaczenia terminu realizacji prawa poboru akcji "serii J",
 3. określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji "serii J".

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania postanowienia przez sąd o zarejestrowaniu kapitału podwyższonego w wyniku emisji akcji "serii I", dokonanej na podstawie uchwały nr 10 z dnia 17 czerwca 1999 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku.

IV. Uchwalono następujące zmiany w Statucie Banku:

Dotychczasowe brzmienie nazwy Banku w tytule Statutu:
Statut Pierwszego Polsko Amerykańskiego Banku Spółki Akcyjnej.
Nowa nazwa Banku w tytule Statutu:
Statut Fortis Banku Polska Spółki Akcyjnej.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 3:
3. Bank nie udziela kredytów i pożyczek służących finansowaniu produkcji broni, handlu bronią oraz usług z tym związanych, tudzież nie bierze udziału w jakimkolwiek innym przedsięwzięciu temu służącym.
Skreślono ust. 3 w § 4.

Dotychczasowe brzmienie § 7:
Kapitał akcyjny może zostać podwyższony przez emisję nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych.
Skreślono § 7.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5:
5. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego Banku.
Skreślono § 10 ust. 5.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1:
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwyczajne i nadzwyczajne) odbywają się w Krakowie.
Skreślono § 11 ust. 1.

Dotychczasowe brzmienie §11 ust.2:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Zgromadzenie to powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.
Nowe brzmienie § 11 ust.2:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, który jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4:
4. Niezwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Banku w terminie wymienionym w ust. 2, jak też w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia stosownego żądania uprawnia Radę Nadzorczą do zwołania Walnego Zgromadzenia.
Skreślono § 11 ust. 4.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
2. Rozwiązanie Banku może nastąpić tylko drogą uchwały głosowanej na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Drugie Walne Zgromadzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia. Wymagana większość musi być osiągnięta podczas każdego z tych dwóch Zgromadzeń.
Skreślono § 12 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1:
1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Skreślono § 13 ust. 1.

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
2. Akcje na okaziciela dają prawo głosu, jeżeli akcjonariusz w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, złoży świadectwo depozytowe Banku.
Nowe brzmienie § 13 ust. 2:
2. Akcje dają prawo głosu, jeżeli akcjonariusz w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, złoży świadectwo depozytowe w Banku.

Dotychczasowe brzmienie § 14
1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przez prawo.
Skreślono § 14.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków - wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nowe brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 3:
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata, jednakże każdy członek Rady może zostać/odwołany przed jej upływem w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
Nowe brzmienie § 15 ust. 3:
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5:
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za swe czynności według zasad, określonych przez Walne Zgromadzenie.
Nowe brzmienie § 15 ust. 5:
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za swe czynności.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Nowe brzmienie § 16 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. f)
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
f) Zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku w sprawie otwarcia lub likwidacji oddziałów, filii oddziałów oraz przedstawicielstw Banku,
Nowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. f)
f) Zatwierdzenie wniosków Zarządu Banku w sprawie otwarcia lub likwidacji za granicą oddziałów, filii oddziałów oraz przedstawicielstw Banku,

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 lit. h), j), k), n):
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
h) wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości innych niż wymienione w art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego,
j) zatwierdzanie wydatków inwestycyjnych Banku przekraczających kwotę ustaloną przez Radę na początku roku kalendarzowego,
k) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujące do świadczenia o wartości określonej kwotowo przez Radę,
n) wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez prawo na Radę Nadzorczą.
Skreślono § 17 ust. 3. h), j), k), n).

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu Banku powołuje Rada Nadzorcza z tym, że powołanie dwóch Członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, na wniosek Rady Nadzorczej.
Nowe brzmienie § 18 ust. 2:
2. Powołanie dwóch Członków Zarządu , w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego, wyrażoną na wniosek Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3:
3. Każdy członek Zarządu Banku może zostać w każdym czasie odwołany ze stanowiska przez Radę Nadzorczą bez podania przyczyn, co nie umniejsza uprawnień tych osób, wynikających ze stosunku pracy.
Skreślono § 18 ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 5:
5. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Nowe brzmienie § 18 ust. 5:
5. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust.8:
8. Członkowie Zarządu banku są zobowiązani zawiadomić Radę Nadzorczą o posiadaniu akcji innych banków. Ponadto nie mogą oni podejmować pracy w jakimkolwiek charakterze w innym banku bez uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
Skreślono § 18 ust.8.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 9:
9. Przepis ust. 8 stosuje się również do członków Rady Nadzorczej.
Skreślono § 18 ust. 9.

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2:
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Skreślono § 19 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3:
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyznaczania biegłego rewidenta przeprowadzającego corocznie badanie sprawozdań finansowych Banku. Biegły rewident zostanie wybrany spośród uznanych międzynarodowych firm audytorskich. Badanie roczne zostanie wykonane zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
Skreślono § 20 ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2:
2. Dokumenty, przedstawione Radzie Nadzorczej winny być podpisane przez Zarząd i wraz z opinią Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta udostępnione do wglądu akcjonariuszom na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nowe brzmienie § 21 ust. 2:
2. Dokumenty, wymienione w ust.1, przedstawione Radzie Nadzorczej winny być podpisane przez Zarząd i wraz z opinią Rady Nadzorczej i opinią biegłego rewidenta udostępnione do wglądu akcjonariuszom na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:
2. Monitorowanie , badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Kontroli Wewnętrznej Banku Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Kontroli Wewnętrznej określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Banku.
Nowe brzmienie § 24 ust. 2:
2. Monitorowanie , badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Audytu. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Banku.

Dotychczasowe brzmienie § 25 w rozdziale VIII zatytułowanym: "Transakcje Banku z akcjonariuszami":
Akcjonariusze korzystają z usług świadczonych przez Bank na takich samych warunkach, jakie Bank zastrzega sobie w stosunkach z innymi klientami.
Skreślono § 25 oraz tytuł rozdziału VIII.

Dotychczasowe brzmienie § 26:
Zmianę Statutu Zarząd Banku zgłosi do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy. Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.
Nowe brzmienie § 26:
Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd właściwy dla siedziby Banku."

V. Akcjonariusze powołali Radę Nadzorczą Banku na kolejną kadencję w składzie:

 1. Sjoerd van Keulen
 2. Luc Delvaux
 3. Werner Claes
 4. Paul Dor
 5. Zbigniew Dresler
 6. Antoni Potocki
 7. Kathleen Steel
 8. Roland Saintrond

Po WZA Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, wybierając na Przewodniczącego Rady Pana Sjoerd van Keulen oraz na Wiceprzewodniczących Rady: Pana Luc Delvaux i Antoniego Potockiego.

VI. Z uwagi na wymóg, przewidziany w § 12 ust. 2 Statutu Banku w brzmieniu obowiązującym w dniu odbycia poprzedniego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16 grudnia 1999 r., Akcjonariusze zaakceptowali treść uchwały nr 5 ust. 1, podjętej na poprzednim Zgromadzeniu, zmieniającej siedzibę Banku z Krakowa na miasto stołeczne Warszawa, tj. zmianę § 2 ust. 1 Statutu na: "Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa".

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.