BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 32/2000

22 grudnia 2000

Zgodnie z art. 81 ustęp 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi " (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754), Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o zmianie terminów subskrypcji akcji serii J Fortis Banku Polska SA.

Zapisy na akcje będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 marca 2001 r.

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, iż w treści Prospektu emisyjnego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2000 roku i złożonego w KPWiG jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 października 2000 r., dokonano następujących zmian:

 1. Na pierwszej stronie okładki:
  1. ulega zmianie treść pierwszego akapitu pod tabelą w następujący sposób:
   było: "Akcje Serii J są oferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru jest 6 listopada 2000 r. Zapisy na Akcje Serii J będą przyjmowane w okresie od 04 stycznia 2001 r. do 17 stycznia 2001 r. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii J uprawnia posiadanie 2 (dwóch) jednostkowych praw poboru. Osoby będące Akcjonariuszami Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu, w terminie wykonania prawa poboru (od 04 do 17 stycznia 2001 r.), na maksymalnie 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Akcji Serii J. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 05 lutego 2001 r. do 08 lutego 2001 r. O ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 lutego 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 08 lutego 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Akcji serii J nie będzie przeprowadzana w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.",
   jest: " Akcje Serii J są oferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru jest 6 listopada 2000 r. Zapisy na Akcje Serii J będą przyjmowane w okresie od 01 marca 2001 r. do 14 marca 2001 r. Za każdą posiadaną, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, Akcję, przysługuje Akcjonariuszowi jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej Akcji Serii J uprawnia posiadanie 2 (dwóch) jednostkowych praw poboru. Osoby będące Akcjonariuszami Emitenta w dniu ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione do złożenia dodatkowego zapisu, w terminie wykonania prawa poboru (od do 14 marca 2001 r.), na maksymalnie 5.025.900 (pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Akcji Serii J. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 02 kwietnia 2001 r. do 05 kwietnia 2001 r. O ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r., a ich przydział zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji. Subskrypcja Akcji serii J nie będzie przeprowadzana w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.";
  2. ulega zmianie treść 2 zdania w 2 akapicie pod tabelą w następujący sposób:
   było: "Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do końca I kwartału 2001 r. oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy do końca I połowy 2001 r.",
   jest: "Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do końca I połowy 2001 r. oraz wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy do końca III kwartału 2001 r.";
 2. w punkcie 3.3.2. prospektu, pod treścią Uchwały Zarządu z dnia 13 października 2000 r., dodano następujący zapis: "W dniu 22 grudnia 2000 r. Zarząd Banku zmienił powyższą uchwałę poprzez podjęcie uchwały o następującej treści:
  "Na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego z dnia 15 czerwca 2000 r., Zarząd postanawia o zmianie Uchwały Nr 185/2000 z dnia 13 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków emisji akcji "serii J" i wyznacza następujące nowe terminy realizacji prawa poboru oraz subskrypcji akcji "serii J":
  1. otwarcie subskrypcji akcji serii "J" nastąpi w dniu 1 marca 2001 r.
  2. rozpoczęcie zapisów na akcje "serii "J" w terminie realizacji prawa poboru wyznacza się na dzień 1 marca 2001 r., natomiast dzień 14 marca 2001 r. jako datę zakończenia realizacji prawa poboru.
  3. o ile wszystkie akcje serii "J" zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r.;
  4. o ile nie wszystkie akcje serii "J" zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r."
 3. w punkcie 3.9.3. prospektu ulega zmianie treść 2 i 3 akapitu w następujący sposób:
   było: "Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 października 2000 r.:
   • otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 04 stycznia 2001 r.
   • zapisy będą przyjmowane od dnia 04 stycznia 2001 r. do dnia 17 stycznia 2001 r.;
   • o ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 lutego 2001 r.;
   • o ile nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 08 lutego 2001 r.
   Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 05 lutego 2001 r. do 08 lutego 2001 r.",
   jest: "Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 października 2000 r., zmienioną Uchwałą Zarządu z dnia 22 grudnia 2000 r.:
   • otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 01 marca 2001 r.
   • zapisy będą przyjmowane od dnia 01 marca 2001 r. do dnia 14 marca 2001 r.;
   • o ile wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 29 marca 2001 r.;
   • o ile nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w wyniku realizacji prawa poboru, zamknięcie subskrypcji nastąpi w dniu 05 kwietnia 2001 r.
   Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii J zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii J przyjmowane będą od osób wytypowanych przez Zarząd Emitenta w dniach od 02 kwietnia 2001 r. do 05 kwietnia 2001 r.";
 4. w punkcie 3.10. prospektu ulega zmianie treść ostatniego zdania w następujący sposób:
   było: "Intencją Emitenta jest rozpoczęcie obrotu giełdowego Akcjami Serii J do końca pierwszej połowy 2001 r.",
   jest: "Intencją Emitenta jest rozpoczęcie obrotu giełdowego Akcjami Serii J do końca III kwartału 2001 r."
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.