BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 11/2000

Kraków, 19 maja 2000 r.

Zgodnie z § 42 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku SA podaje do wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPABanku SA, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 w dniu 15 czerwca 2000 r. o godz. 14.00:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1999 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1999,
 7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania Zarządu z działalności PPABanku S.A. w roku 1999,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 1999,
  3. udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1999,
  4. udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 1999,
  5. podziału zysku za rok 1999.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku, wynoszącego obecnie 16.753.000 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych i dzielącego się na 8.376.500 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, w drodze emisji maksymalnie 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, tj. maksymalnie o kwotę 16.000.000 zł (szesnaście milionów złotych), z tym że Walne Zgromadzenie rozważy wyłączenie w całości lub w części przysługującego akcjonariuszom prawa poboru akcji.
  Uwaga: W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydz. VI Gospodarczy - Rejestrowy został złożony wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji 1.675.300 akcji serii "I" o wartości nominalnej 2 zł każda, tj. o kwotę 3.350.600 zł.
 9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia zmiany siedziby Banku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.