BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 7/2000

Kraków, 31 stycznia 2000

Zgodnie z §4, ust. 1, pkt. 1 oraz §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. informuje, że PPABank S.A. złożył zapis na 30.000 sztuk akcji imiennych zwykłych Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (Pioneer PDM) serii "O" o wartości nominalnej 35 (trzydzieści pięć) złotych i cenie emisyjnej 100 (sto) złotych za jedną akcję, wpłacając na ten cel łączną kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych.

Obecnie PPABank jest jedynym akcjonariuszem Pioneer PDM i posiada 100% głosów na WZA Spółki.

Uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego domu maklerskiego poprzez emisję akcji skierowaną do PPABanku S.A. podjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pioneer PDM w dniu 27.01.2000 r. Również na tym Zgromadzeniu dokonano zmian we władzach Spółki. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano przedstawicieli Pioneer International Corporation. W składzie Rady pozostał Pan Leszek Niemycki (Wiceprezes Zarządu PPABanku S.A.) oraz powołano czterech nowych członków reprezentujących Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. (w tym Jean-Marie De Baerdemaeker'a - Wiceprezesa Wykonawczego Zarządu PPABanku S.A.).

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.