BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 27/2000

31 października 2000

Zgodnie z art. 81.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje o złożeniu w dniu 31 października br. do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji 5.025.900 akcji Serii J, które zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru. Akcje Serii J wprowadzane są do publicznego obrotu w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dniem ustalenia prawa poboru akcji Serii J jest 6 listopada br. Zapisy przyjmowane będą od dnia 4 stycznia do 17 stycznia 2001 r. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana w trybie art. 81 ust.1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nie później , niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji.

Skrót Prospektu zostanie zamieszczony w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz Gazecie Giełdy "Parkiet" do dnia 21 grudnia 2000 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.