BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 20/2000

4 lipca 2000

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie sygn. NS Rej. H/B - 1445/2000/S o zarejestrowaniu z datą 3 lipca 2000 r. zmiany w Statucie Fortis Bank Polska SA, polegającej na podwyższeniu kapitału akcyjnego Banku do kwoty 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych w wyniku emisji 1.675.300 akcji Serii I o łącznej nominalnej wartości 3.350.600 złotych. Kapitał akcyjny Fortis Bank Polska SA podzielony jest obecnie na 10.051.800 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, co stanowi 10.051.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd podaje listę akcjonariuszy posiadających 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na WZA - wg. stanu na dzień 4 lipca 2000 r.

  ilość akcji

ilość głosów na WZA*

Fortis Bank 9.915.907 98,65% 7.538.850 75%
Pozostali 135.893 1,45% 135.893 1,45%
Razem: 10.051.800 100%    

*Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank posiadający 9.915.907 akcji Fortis Bank Polska SA może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.