BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 23/2000

11 sierpnia 2000

Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 347/2000 postanowił o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 1.675.300 akcji serii I Fortis Bank Polska SA (akcje zwykłe na okaziciela) i wprowadzeniu ich do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 23 sierpnia br. Warunkiem wejścia w życie uchwały Zarządu Giełdy jest dokonanie przez KDPW asymilacji w/w akcji oznaczonych kodem PLPPAB000169 z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA oznaczonymi kodem podstawowym PLPPAB000011.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.