BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 26/2000

13 października 2000

Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej od Fortis Banku Polska SA - Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)

Zgodnie z §46 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), oraz zgodnie z §3 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 1126) - Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła w załączeniu półroczne sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego SA (PDM) - obecnie Fortis Securities Polska SA za pierwsze półrocze 2000 r.

Kierując się przepisami ww. rozporządzenia oraz przepisami Uchwały nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania przez banki skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. NBP Nr 14 poz. 28) Bank nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego na koniec pierwszego półrocza 2000 r.

Załączniki:

  1. Bilans PDM SA na dzień 30.06.2000 r.
  2. Rachunek zysków i strat PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.
  3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych PDM SA za pierwsze półrocze 2000 r.

do góry

Bilans sporządzony na dzień 30.06.2000 r.

AKTYWA Suma (w złotych)
stan na dzień
30.06.1999 30.06.2000
I. Środki pieniężne 15 539 633,80 24 803 172,23
1) Środki pieniężne w kasie 1 451,93 2 986,94
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 15 536 231,87 24 795 492,40
3) Inne środki pieniężne 1 950,00 4 692,89
II. Należności 2 891 237,45 2 363 935,37
1) Należności od klientów 241 064,19 788 606,58
2) Należności od podmiotów powiązanych kapitałowo    
3) Należności od biur maklerskich i innych domów makl. 115 863,20 815 849,10
4) Należności od giełd papierów wartościowych    
5) Należności od KDPW 2 055 569,92 325 957,55
a) z tytułu funduszu 2 055 569,92 325 155,24
b) pozostałe 824 197,67 802,31
6)Należności od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających    
7) Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych   58 394,27
8) Należności od towarzystw funduszy powierniczych 97,82 37 368,13
9) Pozostałe 478 642,32 337 759,74
10) Należności dochodzone na drodze sądowej   0,00
III. Operacyjne papiery wartościowe 0,00 0,00
1) Nabyte w ramach pełnienia funkcji specjalisty    
2) Nabyte w ramach organizowania obrotu przy jednoczesnym wystawianiu ceny kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego    
IV. Handlowe papiery wartościowe 0,00 0,00
1) Akcje    
2) Dłużne papiery wartościowe    
3) Pozostałe    
V. Lokacyjne papiery wartościowe i udziały oraz jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych 36 227,20 2 378 952,86
1) Udziały i akcje 0,00  
a) udziały i akcje jednostek zależnych    
b) udziały i akcje jednostek stowarzyszonych    
2) Dłużne papiery wartościowe   2 336 726,86
3) Jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych   0,00
4) Pozostałe 36 227,20 42 226,00
VI. Udzielone pożyczki długoterminowe    
VII. Wartości niematerialne i prawne 275 280,79 214 114,49
1) Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 8 961,78 9 634,30
2) Wartość firmy    
3) Oprogramowanie komputerowe 223 819,01 124 480,19
4) Inne wartości niematerialne i prawne 0,00  
5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 42 500,00 80 000,00
VIII. Rzeczowy majątek trwały 1 180 639,92 1 069 909,41
1) Nieruchomości    
2) Zespoły komputerowe 416 722,27 385 688,06
3) Pozostałe środki trwałe 763 917,65 684 221,35
4) Inwestycje rozpoczęte    
5) Zaliczki na poczet inwestycji 0,00  
IX. Akcje lub udziały własne do zbycia    
X. Inne aktywa    
XI. Rozliczenia międzyokresowe 39 715,54 82 248,12
1) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 39 715,54 82 248,12
2) Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00  
SUMA AKTYWÓW (I - XI) 19 962 734,70 30 912 332,48
PASYWA Suma (w złotych)
stan na dzień
30.06.1999 30.06.2000
I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 14 785 529,28 23 747 682,48
1) Zobowiązania wobec klientów 14 354 189,62 17 320 598,82
2) Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych kapitałowo 0,00 6 020 000,00
3)Zobowiązania wobec biur maklerskich i innych domów makl. 114 047,87  
4) Zobowiązania wobec giełd papierów wartościowych 93 723,89 134 075,80
5) Zobowiązania wobec KDPW 34 248,43 33 708,02
6) Zobowiązania wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających    
7) Pożyczki 0,00  
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo 0,00  
b) pozostałe    
8) Dłużne papiery wartościowe    
9) Kredyty bankowe   0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
10) Zobowiązania wekslowe    
11) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ. 146 892,75 137 891,31
12) Zobowiązania wobec banku rozliczeniowego    
13) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 16 254,10 53 406,08
14) Fundusze specjalne 14 931,63 15 015,11
15) Pozostałe zobowiązania 11 240,99 32 987,34
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1) Kredyty bankowe 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
2) Pożyczki 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
3) Dłużne papiery wartościowe    
4) Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
a) od podmiotów powiązanych kapitałowo    
b) pozostałe    
5) Pozostałe    
III. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 97 778,42 169 933,06
1) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 85 668,00 149 325,60
2) Przychody przyszłych okresów 12 110,42 20 607,46
IV. Rezerwy 0,00 0,00
1) Rezerwy na podatek dochodowy    
2) Pozostałe    
V. Zobowiązania podporządkowane 718 581,35 976 930,75
VI. Kapitał własny 4 360 845,65 6 017 786,19
1) Kapitał podstawowy (akcyjny) 7 175 000,00 7 175 000,00
2) Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału (wartość ujemna)    
3) Kapitał (fundusz) zapasowy 853 764,47 666 938,90
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 626 724,96 439 899,79
b) tworzony ustawowo 4 080,98 4 080,98
c) tworzony zgodnie ze statutem lub umową    
d) z dopłat wspólników    
e) inny 222 958,53 222 958,13
4) Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 791,66 40 791,66
5) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    
6) Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych -3 186 825,57 -1 494 626,32
a) zysk (wielkość dodatnia)    
b) strata (wielkość ujemna) -3 186 825,57 -1 494 626,32
7) Wynik finansowy netto roku obrotowego -521 884,91 -370 318,05
a) zysk (wielkość dodatnia)    
b) strata (wielkość ujemna) -521 884,91 -370 318,05
SUMA PASYWÓW (I - VI) 19 962 734,70 30 912 332,48

do góry

Rachunek zysków i strat Domu Maklerskiego za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r

  Okres poprzedni
30.06.1999
Okres bieżący
30.06.2000
I. Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych 2 783 759,36 3 582 403,61
1. Prowizje 2 378 929,45 3 116 900,86
a) od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie 2 235 073,82 2 451 985,91
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie 143 557,50 527 719,50
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych 298,13 137 195,45
d) pozostałe   0,00
2. Inne przychody 404 829,91 465 502,75
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych 78 470,10 138 908,83
b) z tytułu oferowania papierów wartościowych 11 509,30 16 045,90
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców papierów wartościowych 33 000,00 3 000,00
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów na zlecenie 84 308,18 160 107,68
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi 3 108,25 1 098,49
f) z tytułu reprezentowania biur i domów maklerskich na giełdach papierów wartościowych    
g) pozostałe 194 434,08 146 341,85
II. Koszty z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych 4 497 379,81 4 937 633,41
1. Koszty z tytułu afiliacji    
2. Opłaty giełdowe i na rzecz KDPW 797 044,97 787 621,82
3. Wynagrodzenia 1 663 550,30 1 743 003,98
4. Narzuty na wynagrodzenia 268 182,26 280 743,12
5. Świadczenia na rzecz pracowników    
6. Zużycie materiałów i energii 112 582,99 76 529,74
7. Koszty utrzymania i wynajmu budynku 397 412,58 519 592,78
8. Pozostałe koszty rzeczowe 715 392,64 893 665,63
9. Amortyzacja 170 858,04 223 217,91
10. Podatki i opłaty 211 545,23 210 850,41
11. Pozostałe 160 810,80 202 408,02
III. Wynik z działalności maklerskiej i doradczej (I-II) -1 713 620,45 -1 355 229,80
IV. Przychody z operacyjnych i handlowych papierów wartosciowych 0,00 0,00
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach    
2. Odsetki    
3. Przychody ze sprzedaży netto    
4. Pozostałe    
V. Koszty z tytułu operacyjnych i handlowych papierów wartościowych 0,00 0,00
1. Koszty nabycia sprzedanych papierów wartościowych    
2. Korekty aktualizujące wartość    
3. Pozostałe    
VI. Wynik z operacji operacyjnymi i handlowymi papierami wart. 0,00 0,00
VII. Przychody z lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow. 442 140,00 147 970,86
1. Z dywidend i innych udziałów w zyskach   3 500,00
2. Odsetki   144 470,86
3. Przychody ze sprzedaży lub umorzenia netto 442 140,00  
4. Korekty aktualizujące wartość    
5. Pozostałe    
VIII. Koszty z tytułu lokacyjnych papierów wartościowych i udziałów oraz jednostek uczestnictwa funduszy pow. 424 446,90 0,00
1. Koszt nabycia sprzedanych papierów wartościowych i udziałów oraz umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych 424 446,90  
2. Korekty aktualizujące wartość    
3. Pozostałe    
IX. Wynik z operacji lokacyjnymi papierami wart. i udziałami oraz jednostkami uczestnictwa funduszy powierniczych (VII-VIII) 17 693,10 147 970,86
X. Pozostałe przychody operacyjne 1 308 895,26 3 637 344,90
1. Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych   18 400,00
2. Pozostałe 1 308 895,26 3 618 944,90
XI. Pozostałe koszty operacyjne 327 454,88 3 333 354,78
1. Wartość sprzedanych rzeczowych składników majatku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych 0,00 268,80
2. Pozostałe 327 454,88 3 333 085,98
XII. Rezerwy 350,00 0,00
1. Rozwiązanie rezerw (+) 350,00  
2. Utworzenie rezerw (-)    
XIII. Wynik z działalności operacyjnej (III+VI+IX+X-XI+XII) -714 136,97 -903 268,82
XIV. Przychody finansowe 249 564,68 640 984,23
1. Odsetki od udzielonych pożyczek    
w tym: od podmiotów powiązanych kapitałowo    
2. Odsetki od lokat i depozytów 13 942,61 548 544,19
3. Pozostałe odsetki 125 133,20 19 654,00
4. Dodatnie różnice kursowe 338,26 5 010,87
a) zrealizowane 338,26 0,00
b) nie zrealizowane   0,00
5. Pozostałe 110 150,61 67 775,17
XV. Koszty finansowe 57 312,62 107 333,46
1. Odsetki od kredytów i pożyczek 35 220,38 38 563,50
w tym: dla podmiotów powiązanych kapitałowo 34 194,85 38 563,50
2. Pozostałe odsetki 2 934,79 8 420,38
3. Ujemne różnice kursowe 15 100,01 57 638,55
4. Pozostałe 4 057,44 2 711,03
XVI. Wynik z działalności gospodarczej (XIII+XIV-XV) -521 884,91 -369 618,05
XVII. Zyski nadzwyczajne    
XVIII. Straty nadzwyczajne    
XIX. Wynik finansowy brutto (XVI+XVII-XVIII) -521 884,91 -369 618,05
XX. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0,00 700,00
1. Podatek dochodowy   700,00
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia    
XXI. Wynik finansowy netto (XIX-XX) -521 884,91 -370 318,05

do góry

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres 01.01.2000r - 30.06.2000r.

  Rok ubiegły
01.01.1999-30.06.1999
Rok bieżący
01.01.2000-30.06.2000
A. PRZEPŁYW ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (Strata) netto -521.884,91 -370.318,05
II. Korekty razem: -813.049,07 -62.039.376,21
1. Amortyzacja 170.858,04 223.217,91
2. Zyski (Straty) z tytułu różnic kursowych 14.761,75 52.627,68
3. Odsetki i dywidendy -103.855,43 -109.407,36
4. Rezerwy na należności -350.26  
5. Inne rezerwy    
6. Podatek dochodowy naliczony od zysku brutto    
7. Podatek dochodowy zapłacony    
8. Zysk (Strata) na sprzedaży i likwidacji skł. dz. Inwestycyjnych   3.663,36
9. Zmiana stanu zapasów    
10. Zmiana stanu należności 1.888.433,13 418.226,13
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) w tym funduszy specjalnych -2.717.757,21 -62.251.472,74
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -71.336,26 -376.308,71
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów   0,00
14. Pozostałe pozycje 6.197,17 77,52
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1.334.933,98 -62.409.694,26
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 442.140,00 18.400,00
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych    
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego   18.400,00
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych pap. wart. 442.140,00  
4. Sprzedaż pozostałych składników majątku trwałego    
5. Sprzedaż papierów wart. przeznaczonych do obrotu    
6. Spłacone pożyczki    
7. Otrzymane dywidendy    
8. Otrzymane odsetki    
9. Pozostałe wpływy    
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 433.436,03 2.437.055,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 43.058,31 20.474,30
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 390.377,72 224.324,72
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych pap. wart.   2.192.256,00
4. Nabycie pozostałych składników majątku trwałego    
5. Nabycie papierów wart. przeznaczonych do obrotu    
6. Udzielone pożyczki    
7. Zwrócone dywidendy    
8. Zwrócone odsetki    
9. Pozostałe wydatki    
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej +8.703,97 -2.418.655,02
D. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PINIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej 2.558.364,86 3.000.000,00
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych    
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek    
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych    
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek    
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kapitału 2.419.200,00 3.000.000,00
8. Otrzymane odsetki 139.075,81  
9. Pozostałe wpływy 89,05  
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 40.000,78  
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych    
2. Spłata długoterminowych pożyczek    
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych    
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek    
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych    
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji    
8. Umorzenie akcji (udziałów)    
9. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli    
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej    
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi    
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne    
13. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    
14. Zapłacone odsetki 17.439,03  
15. Pozostałe wydatki 22.561,75  
III. Środki pieniężne netto z działalności Finan. +2.518.364,08 +3.000.000,00
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO: A III + B III + C III +1.192.134,07 -61.828.349,28
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO -14.347.499,73 -86.631.521,51
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO: D + E +15.539.633,80 +24.803.172,23
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.