BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 4/2000

Kraków, 24 stycznia 2000

Zgodnie z §40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA podaje do wiadomości, że:

 1. W dniu 14 br. nastąpiło zamknięcie subskrypcji 1.675.300 akcji serii I oferowanych w trybie wykonania prawa poboru po cenie emisyjnej 42,00 PLN.
 2. Zarząd w dniu 14 stycznia br. przydzielił akcje serii "I" objęte dodatkowym zapisem, a w dniu 21 stycznia br. potwierdził, zgodnie z otrzymanym "Spisem Nabywców", objęcie wszystkich akcji serii "I" w ilości:
  • 1.196.238 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji objętych na podstawie jednostkowych praw poboru, oraz
  • 479.062 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwie sześć) akcje serii "I" w ramach dodatkowego zapisu.
 3. Zapisy na akcje serii "I" złożyła 1 osoba prawna i jej przydzielono akcje bez redukcji.
 4. Wartość emisji wyniosła 70.362.600 PLN.
 5. Koszty przeprowadzenia subskrypcji wyniosły ok. 1.345 tys. PLN, w tym: koszty przygotowania prospektu - 430 tys. PLN, koszty doradztwa prawnego i finansowego - 815 tys. PLN oraz koszty promocji - 100 tys. PLN. Średni koszt przeprowadzenia emisji na jedną akcje wyniósł 0,80 PLN.
 6. Sporządzającym prospekt emisyjny była KPMG Polska Sp. z o.o., a oferującym akcje w publicznym obrocie był PIONEER Polski Dom Maklerski S.A. .
 7. W związku z objęciem wszystkich akcji serii "I" i dokonaniem w całości wymaganych wpłat na te akcje - emisja akcji serii "I" doszła do skutku.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.