BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 28/2000

29 listopada 2000

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 3) oraz §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Fortis Bank Polska SA informuje, że podpisał ramową umowę kredytową z klientem z Warszawy, na podstawie której udzielił kredytu nieodnawialnego w wysokości 12 mln USD (tj. 54.561.600 złotych) na okres 120 miesięcy.

Łączne zaangażowanie Banku z tytułu tej umowy oraz trzech gwarancji udzielonych grupie wynosi 68.997.728, 40 tys. PLN. Zabezpieczeniem gwarancji jest umowa przelewu kwoty na zabezpieczenie w łącznej wysokości 15.113.419,66 PLN. Po odjęciu tej kwoty zaangażowanie wynosi 53.884.308,74 PLN, co stanowi ok. 22,48% funduszy własnych Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.