BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2000

Raport bieżący Nr 17/2000

Kraków, 27 czerwca 2000 r.

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz. U. z 1997 r., Nr 118, poz. 754) - Zarząd Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do 5 lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2000 r.

Fortis Bank - 75% tj. 6 282 375 głosów*

* Ze względu na posiadane zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, Fortis Bank posiadający 8 240 607 akcji PPABanku S.A. może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% wszystkich akcji PPABanku S.A.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.