BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 15/2001

Warszawa, 6 lipca 2001

Zgodnie z §41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu 5 lipca 2001 r. złożył wnioski:

  • do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA o asymilację po zamianie PDA - 5.025.900 akcji serii J, z innymi akcjami Fortis Bank Polska SA notowanymi na rynku regulowanym zarejestrowanymi w KDPW pod kodem podstawowym PLPPAB000011 w dn. 18 lipca 2001 r.
  • do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o wprowadzenie 5.025.900 akcji serii J do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji w KDPW.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.