BNP Paribas
logowanie
 

Dla Klientów dawnego BGŻ

eBGŻ

 
zaloguj się
Platforma
Finansowa
dla Firm
zaloguj się
Zlecenia giełdowe zaloguj się Załóż rachunek

Portfele

Sprawdź
wartość
portfela
zaloguj się

Dla Klientów dawnego BNP Paribas

PL@NET

 
zaloguj się
BiznesPL@NET

 
zaloguj się

Raporty bieżące 2001

Raport bieżący Nr 11/2001

Warszawa, 12 czerwca 2001

Zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fortis Bank Polska SA podaje do wiadomości projekty wszystkich uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2001 r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zwołaniu WZA zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 104 z dnia 30 maja 2001 r.

Załącznik:

 1. Projekty uchwał na WZA Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 r.

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia: .......................................

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawiony porządek obrad.

Projekt

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 21 czerwca 2001 roku

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
 7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2000,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000,
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000,
  5. podziału zysku za rok 2000.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Nadzorczej.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

 1. ..........................
 2. ..........................
 3. ..........................

Uchwała Nr 4
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawiony Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2000 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2000:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zatwierdzają:

 • Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2000
po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała Nr 6
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2000.

Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

 • Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu,
 • Marek Kulczycki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
 • Thomas Cianfrani, Wiceprezes Zarządu,
 • Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu,
 • Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu,
 • Gilles Polet, Wiceprezes Zarządu,
z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000.

Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2000:

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2000 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

 • Sjoerd Van Keulen, Przewodniczący,
 • Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący,
 • Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący,
 • Werner Claes,
 • Paul Dor,
 • Zbigniew Dresler,
 • Roland Saintrond,
 • Kathleen Steel.

Uchwała Nr 9
w sprawie podziału zysku:

Uwzględniwszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA uchwalają, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2000 w kwocie 21.031.681,49 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przekazuje się na fundusz ogólnego ryzyka z przeznaczeniem na pokrycie przez Zarząd ewentualnych strat w aktywach Banku.

Uchwała Nr 10
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zmieniają Statut Banku w następujący sposób:

 1. Zmiana w § 1 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1: "Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu handlowego, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."Proponowane brzmienie § 1 ust. 1: "Bank prowadzony jest w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego, decyzji nr 46 z dnia 6 października 1990 roku Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Statutu tu określonego, zwanej w dalszej części Statutu "Bankiem"."
 2. Zmiana tytułu punktu III Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie punktu III: "III. Kapitał akcyjny Banku"Proponowane brzmienie punktu III: "III. Kapitał zakładowy Banku"
 3. Zmiana w § 6 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: "Kapitał akcyjny Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."Proponowane brzmienie § 6 ust. 1: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 20.103.600 (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące sześćset) złotych i podzielony jest na 10.051.800 (dziesięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."
 4. Zmiana w § 7 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 7 ust.5: "Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału akcyjnego."Proponowane brzmienie § 7 ust.5: "Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego."
 5. Zmiana w § 10 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 10 ust.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."Proponowane brzmienie § 10 ust.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia."
 6. Zmiana w § 11 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 11: "O ile Kodeks handlowy lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."Proponowane brzmienie § 11: "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów."
 7. Zmiana w § 13 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata."Proponowane brzmienie § 13 ust.3: "Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady."
 8. Zmiany w § 14 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 6: "Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej pięciu członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady." Proponowane brzmienie § 14 ust. 6:
  1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość .
  5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 7: "Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a jeżeli jest on nieobecny, Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego posiedzenie."Proponowane brzmienie § 14 ust. 7: "Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 8: "W przypadkach koniecznych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie."Skreśla się dotychczasowy § 14 ust. 8 w związku z czym następuje zmiana numeracji ust. 9 na ust. 8.
   Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 9: "Postanowienia ustępów 6-8 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności swojemu członkowi."Proponowane brzmienie § 14 ust. 8: "Postanowienia ustępów 6-7 nie dotyczą sytuacji, w których Rada Nadzorcza wyraźnie delegowała umocowanie do zatwierdzenia danej czynności jednemu lub kilku członkom Rady."
 9. Zmiana w § 15 Statutu:
  Proponuje się dodanie w § 15 ust. 3 lit. k: "k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
 10. Zmiany w § 16 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1: "Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu osób, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata."Proponowane brzmienie § 16 ust. 1: "Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu Członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w liczbie określonej przez Radę Nadzorczą. Kadencja członka Zarządu wynosi pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu."Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 5: "Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania i podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu."Proponowane brzmienie § 16 ust. 5: "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu".
 11. Zmiany w § 20 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 lit. a: "kapitał akcyjny,".Proponowane brzmienie § 20 ust. 1 lit. a: "kapitał zakładowy,"Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2: "Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału akcyjnego."Proponowane brzmienie § 20 ust. 2: "Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału zakładowego."
 12. Zmiana w § 21 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 lit. a: "kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału akcyjnego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"Proponowane brzmienie § 21 ust. 1 lit. a: "kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"
 13. Zmiana w § 23 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie § 23: "Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze handlowym prowadzonym przez sąd właściwy dla siedziby Banku.".Proponowane brzmienie § 23: "Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym".

  Uchwała Nr 11
  w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej

  Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają zmiany w Regulaminie działalności Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  Uchwała Nr 12
  w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

  Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA ustalają następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

  1. Przewodniczący: ........... PLN
  2. Wiceprzewodniczący: ........... PLN
  3. Członek: ........... PLN

  Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 lipca 2001 roku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.